ผู้เขียน หัวข้อ: แลกเปลี่ยนอุปกรณ์สำรวจภูมิศาสตร์ กล้องไลน์ มือหนึ่ง  (อ่าน 21 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Luckyz0nl3

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5190
  • ดูรายละเอียด

แลกเปลี่ยนอุปกรณ์สำรวจภูมิศาสตร์ กล้อง Total Station รุ่นใหม่  พร้อมส่งทั่วไทย กล้องสำรวจมือสอง ราคาถูก ทุกชนิด, จัดส่งพัสดุสินค้า นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการซ่อม-สอบเทียบกล้องสำรวจ
การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน แบ่งตามลักษณะเนื้อหาความรู้ได้ 4 สาขา ดังนี้

 • ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
 • ภูมิศาสตร์กายภาพ
 • ภูมิศาสตร์มนุษย์
 • เทคนิคทางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์มนุษย์

 • ภูมิศาสตร์มนุษย์ เน้นศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของประชากร ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมและประเพณี สภาพการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของมนุษย์ เป็นต้น
 • เทคนิคในการศึกษาภูมิศาสตร์มนุษย์ คือ ศึกษาจากแผนที่ชุดที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว และค้นคว้าข้อทูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใหม่และทันสมัย
ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ
สาขาวิศวกรรมโยธา
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้งาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด
ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เฉพาะงานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช้ ทุกประเภทและทุกขนาด
ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาดดังนี้
(๑) งานออกแบบและคำนวณ
- คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือยุ้งฉางที่มีความจุไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- แบบหล่อคอนกรีตสำหรับเสาที่มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร หรือคานที่มีช่วงคานยาวทุกขนาด

(๒) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
- อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ ชั้น
- นั่งร้านหรือค้ำยันชั่วคราวที่มีความสูงไม่เกิน ๔๒ เมตร
- ระบบชลประทานทุกขนาด

(๓) งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช้ ทุกประเภทและทุกขนาด
ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

กล้องวัดมุมดิจิตอล Precision DE-2L

ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
สำรวจ รังวัดที่ดิน (Land Survey)
- งานสำรวจ ออกแบบและวางผังจัดสรรที่ดิน
งานสำรวจ เพื่อออกแบบ (Design survey )
- สำรวจ เก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Topographic survey)

งานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
- สำรวจ หาเนื้อที่

 
การสํารวจ มีความมุ่งหมายหรือจุดประสงค์แตกต่างกันไปในงานวิศวกรรม แต่สามารถสรุปจุดประสงค์ของ งานสํารวจทางวิศวกรรมได้เป็น
2) การรังวัดเพื่อการกอสร้าง เป็นการเปลี่ยนค่าต ําแหน่งของสงที่ อยู่บนแผนกระดาษซึ่งอาจจะเป็น แบบ แผนผัง หรือแผนท ี่ ให้เป็นตำแหน่งบนภูมิประเทศ จุดมุ่งหมายนี้จะตรงข้ามกับจุดมุ่งหมายในข้อแรก เช่น การวัดเพื่อวางแนวในการก่อสร้างถนน การกําหนดตําแหน่งของฐานรากบนพื้นในงานก่อสร้าง อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน 

กล้องสำรวจชนิดประมวลผลรวม (กล้อง Total Station) สามารถแบ่งตามการติดตั้งเครื่องวัดระยะทางได้เป็น 2 ชนิด คือ กล้องสำรวจชนิดประมวลผลรวม (กล้อง Total Station) ชนิดประกอบเครื่องวัดระยะเมื่อใช้งาน และ กล้องสำรวจชนิดประมวลผลรวม (กล้อง Total Station) ชนิดประกอบเครื่องวัดระยะในตัว ซึ่งกล้องสำรวจชนิดประมวลผลรวม (กล้อง Total Station) ชนิดประกอบเครื่องวัดระยะในตัวมีความสามารถในการประมวลผลแบบอัตโนมัติสูงกว่ากล้องสำรวจชนิดประมวลผลรวม (กล้อง Total Station) ชนิดประกอบเครื่องวัดระยะเมื่อใช้งาน ปัจจุบันจึงนิยมใช้แต่กล้องสำรวจชนิดประมวลผลรวม (กล้อง Total Station) ชนิดประกอบเครื่องวัดระยะในตัว


เจาะดิน SOIL BORING TEST
การทดสอบดินโดยการเจาะสำรวจมี 2 แบบ คือแบบ
1.วิธีการเจาะดินแบบฉีดล้าง (Wash Boring)
2.วิธีการเจาะสำรวจดินแบบเจาะปั่น (Rotary Drilling)
 
วิธีการเจาะสำรวจดินแบบเจาะปั่น (Rotary Drilling)
 เป็นการเจาะดินโดยใช้เครื่องยนต์หมุนหัวเจาะปั่นด้วยความเร็วรอบที่กำหนด ที่หัวเจาะปั่นจะมีรู สำหรับฉีดปล่อยน้ำโคลนออกมาโดยสูบจากถังน้ำโคลน และคล้ายคลึงกับการเจาะล้าง แต่จะไม่ให้ความรู้สึก ซึ่งสัมผัสได้โดยตรงด้วยมือจากก้านเจาะดังเช่นวิธีเจาะล้าง ทำให้การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน ในระหว่างเจาะต้องสังเกตจากความแตกต่างของแรงกดไฮดรอลิก และอัตราการไหลลงของก้านเจาะ เป็นอย่างมาก การเจาะด้วยวิธีนี้ทำโดยใช้แรงดันจากปั๊มน้ำสามารถฉีดไล่ดินในขณะที่หมุนเจาะ และเมื่อพบดินเปลี่ยนชั้นหรือถึงระดับความลึกที่กำหนดหัวเจาะจะถูกนำขึ้นมาจากหลุมและเปลี่ยนเป็นหัวเก็บตัวอย่างแทน เพื่อให้สามารถเก็บตัวอย่างที่คงสภาพเดิมไว้ได้มากที่สุด ในปัจจุบันระบบการเจาะปั่นนี้เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเจาะที่รบกวนชั้นดินน้อยที่สุดวิธีหนึ่ง
ข้อดีของการเจาะดินด้วยวิธีนี้ คือ การเจาะด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับชั้นดินและหินทุกชนิด โดย
 เฉพาะในดินแข็ง ลูกรัง ทรายปนกรวด และหินผุ เพราะสามารถถอดเปลี่ยนหัวเจาะให้เหมาะกับสภาพชั้นดินได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนเป็นหัวเจาะเพชรได้ทันทีที่ต้องการ กรณีที่เจอชั้นหิน
 
ประวัติของการสำรวจอย่างย่อๆ
 - สมัยอียิปต์ (Egyptians) เป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองมานานแล้ว ในสมัยนั้นอียิปต์ปกครองโดยมีฟาโรห์เป็นประมุข ถือว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของฟาโรห์ (Faroh) แต่ได้แบ่งที่ดินเหล่านั้นให้แก่ขุนนาง ขุนนางก็ได้แบ่งต่อๆ ลงไปจนถึงราษฎร โดยขุนนางเก็บภาษีจากราษฎรตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ยึดถือ การนี้ช่างสำรวจ(surveyor) เป็นผู้วัดที่ดินและเนื้อที่การวัดชาวอียิปต์ได้ใช้เชือกวัด เรียกว่า Harpedonaptae or Rope Stretchers เชือกนี้ยาวเป็นมาตรฐาน มีอยู่ 12 ช่วง แต่ละช่วงทำเป็มปุ่มไว้ แล้วแบ่ง 12 ช่วงออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ ให้ช่วงแรกยาว 3 ปุ่ม ช่วงที่สองยาว 4 ปุ่ม ช่วงที่สามยาว 5 ปุ่ม เมื่อจะวัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก วัดแล้วก็ใช้ไม้ปักไว้เป็นเขต ต่อมาได้ใช้แก่นไม้ปักเพราะมั่นคงแข็งแรงดี น้ำในแม่น้ำไนล์ท่วมไม่พัดพาไป ไม่ต้องรังวัดกันบ่อยๆ

กล้องวัดมุมและการใช้งาน(Introduction to Theodolite and usages)
งานสำรวจภาคสนาม ปริมาณที่ต้องการรังวัดเก็บรายละเอียด ประกอบดว้ยปริมาณต่างๆ ได้แก่  มุมดิ่งบน (Zenith Angle) โดย ค่าที่วัดไดใ้นสนามสามารถน ามาค านวณปริมาณอื่นได้โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต ซึ่งในงานสำรวจรังวัดมุม ก็เป็นปริมาณหน่ึงที่มีความสำคัญ ในเชิงเรขาคณิต การวัดมุมจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ในการสำรวจภาคสนาม และเครื่องมือที่ใชใ้นการวัดมุมไม่ว่า จะเป็นมุมราบหรือมุมดิ่ง เรียกว่า “กล้องวัดมุม”(Theodolite)

 เรามีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากทีเดียวในปัจจุบันนี้ที่เห็นในภาพด้านซ้ายมือ จะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในการสำรวจจัดเก็บพิกัดภูมิศาสตร์ เราจะมีเครื่องมือในการออกสำรวจภาคสนามได้แก่
-{ GPS เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดที่เราลงสำรวจจุด
- Digital Camera เพื่อบันทึกภาพไว้ในกล้องที่ต้องสะพายตอนออกภาคสนาม
| Pocket PC เพื่อบันทึกรายละเอียด แทนสมุดบันทึก
จบมาแล้วทำงานอะไร?
นักธรณีวิทยามีหน้าที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและลักษณะงานของแต่ละคน ผู้ที่จบจากสาขาธรณีวิทยา สามารถเลือกปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้

 • Engineering geologists วิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา เพื่อให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในเรื่องของความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ เขื่อน ทางหลวง สนามบิน อุโมงค์ และในการสำรวจและผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แหล่งแร่ ซึ่งต้องทำงานร่วมกับวิศวกร
 • Environmental geologists ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้พื้นพูพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีค่าเหมือนเดิม


ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาธรณีวิทยาสามารถสมัครงานในหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 • หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทเหมืองแร่ บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
อาชีพสำรวจลักษณะของงานที่ทำ
 วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ ตรวจสอบบันทึก แผนที่ แผนผัง โฉนด และเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำการคำนวณเบื้องต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับงานสำรวจ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 สามารถวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้

[color=#ff0000; font-family: Arial; font-size: large]***ทางร้านกล้ารับประกันคุณภาพสินค้า หากสินค้าไม่ได้คุณภาพยินดีคืนเงินภายใน 90 วัน[/color]
 

 
อุปกรณ์ที่มีประกอบด้วย :
ขาตั้งกล้องสำรวจ

บริการให้พิเศษจากทางร้าน :
-คาลิเบสกล้องฟรี 1ปี หรือ 2ครั้งบริการ : รับซ่อมกล้องสำรวจ ทุกยี่ห้อ  Maintenance

กล้องสำรวจ ทำรังวัดระดับ ภูมิศาสตร์ วาดแผนที่: p1instrument
CONTACT : 086-649-4939,02-181-6844
FAX : 02-181-6846
ID LINE: pasan-cad


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://pasan-survey.blogspot.com/

Tags : กล้องวัดมุมดิจิตอล, กล้อง Total station,กล้องวัดมุม