แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 301
1
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมเฉลย ปี 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3729

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมเฉลย ปี 2561
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การบริหารทั่วไป
การจัดทำใบแจ้งหนี้ 
การจัดทำข้อมูล 
การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า 
เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล
เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป 
เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/270/a>​

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมชน ทุกระดับ ท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2329

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมชน ทุกระดับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 459 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน
บทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
กระบวนการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
การดำเนินการโครงการกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาของภาครัฐร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม 
แนวทางส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน 
การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณสู่ท้องถิ่น 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน 
การประเมินคุณภาพแผนชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน 
ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน 
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
ทฤษฎีการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบายของรัฐบาล
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2527  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538  
 
ส่วนที่ 4 กฎหมายเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
สรุป ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6 พ.ศ.2552
สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
สรุปพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
สรุป พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมชน ทุกระดับ ท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
14.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
10.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/920

คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 362 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- นโยบายของรัฐบาล
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
- ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25402 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทษบาล พ.ศ. พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนจำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ราคา 299 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
เจาะแนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบ 1000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2300
เจาะแนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบ 1000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 281 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542โทรสั่ง 0879993997
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมชน ทุกระดับ ท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2329

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมชน ทุกระดับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 459 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน
บทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
กระบวนการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
การดำเนินการโครงการกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาของภาครัฐร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม 
แนวทางส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน 
การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณสู่ท้องถิ่น 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน 
การประเมินคุณภาพแผนชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน 
ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน 
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
ทฤษฎีการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบายของรัฐบาล
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2527  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538  
 
ส่วนที่ 4 กฎหมายเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
สรุป ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6 พ.ศ.2552
สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
สรุปพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
สรุป พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมชน ทุกระดับ ท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
14.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
10.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
ไฟล์ PDF เคล็ดลับข้อสอบ+แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ใช้ได้ทุกระดับ พร้อมเฉลยอธิบาย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4119

ไฟล์ PDF เคล็ดลับข้อสอบ+แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ใช้ได้ทุกระดับ พร้อมเฉลยอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ :   eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
อุปมาอุปไมย
อนุกรม
ตรรกศาสตร์
เงื่อนไขภาษา
เงื่อนไขสัญลักษณ์
การอ่านข้อมูลจากตาราง
คณิตศาสตร์ทั่วไป
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง
การเติมคำในช่องว่าง
การเรียงลำดับ
การอ่านบทความสั้น
การอ่านบทความยาว
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.

ตัวอย่างเล่มนี้ คลิก


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)7
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สถาปนิก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบต.พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2360

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สถาปนิก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบต.พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556 
จำนวนหน้า 238 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
-สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
-พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
-สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
-ความรู้โครงสร้างอาคารและคอนกรีต
-ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2545
-ความรู้เกี่ยวกับงานเฉพาะตำแหน่ง : สถาปนิก
-ความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินการควบคุมอาคาร
-มาตรฐานการผังเมือง
-แนวข้อสอบตำแหน่ง สถาปนิก 3
-เฉลยคำตอบ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2454

ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ท้องถิ่น พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้ายattorney285 พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2543
การจัดทำระบบฐานข้อมูล
การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
การจัดเก็บข้อมูล
รวมแนวข้อสอบ
 
ราคา 260 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

9
คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน ปลัดอำเภอ สรุปเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2827

คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน ปลัดอำเภอ สรุปเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ
ผู้แต่ง : จำนงค์ หอมแย้ม และ คณะ 
ปีที่พิมพ์ เมษายน 2559
จำนวนหน้า: 335 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162374173


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/91
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือสอบปลัดอำเภอ (คำอธิบายกฎหมายพร้อมแนวข้อสอบ) มนัส สุวรรณรินทร์ ใช้สอบปี 59

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2313

คู่มือสอบปลัดอำเภอ (คำอธิบายกฎหมายพร้อมแนวข้อสอบ) มนัส สุวรรณรินทร์ ใช้สอบปี 59
ผู้แต่ง : มนัส สุวรรณรินทร์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2559
จำนวนหน้า: 434 หน้า
ขนาด : A4
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติราชการ
1.กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
2.กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
3.กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
4.กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
5.กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
6.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
7.ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
8.การพัสดุ 
 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 
9.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ตัวอย่างข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
ตัวอย่างข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ตัวอย่างข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน (คดีแพ่ง)
ตัวอย่างข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน (คดีอาญา)
ตัวอย่างข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง
 
10.โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
11.กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
12.งานทะเบียนราษฎร 
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
13.กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
14.งานบัตรประจำตัวประชาชน 
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
งานทะเบียนทั่วไป
 
15.การทะเบียนครอบครัว
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
16.ทะเบียนชื่อบุคคล 
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
17.ว่าด้วยคำนำหน้านามหญิง 
18.ทะเบียนพินัยกรรม
19.มรดก
20.ทะเบียนศาลเจ้า
21.ทะเบียนสัตว์พาหนะ
22.ทะเบียนนิติกรรม
23.ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน
24.ทะเบียนเกาะ
25.ทะเบียนมูลนิธิ
26.ทะเบียนสมาคม
27.งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
28.งานการพนัน
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
29.งานควบคุมการเรี่ยไร
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
30.งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
31.งานโรงรับจำนำ
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
32.งานโรงแรม
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
33.งานสถานบริการ
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
34.ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
35.การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
36.การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง กล่าวไว้แล้วในเรื่องสถานบริการ
37.งานกิจการกองอาสารักษาดินแดง
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
38.ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตามและการประเมินผล และการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ (การบริหารราชการแนวใหม่)
แบบประเมินผลหลังเรียน (Post-test)
 
กฎหมายใหม่
39.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
40.พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
 
 
 
 
ประวัติผู้แต่ง
นายมนัส  สุวรรณรินทร์
 
วันเดือนปีเกิด             16 กันยายน 2519
 
ประวัติการศึกษา         - พ.ศ. 2542 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    - พ.ศ. 2548 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   
(ทุนมหาวิทยาลัย)
 
ผลงานการสอบ          - พ.ศ. 2543 สอบได้ที่ 1  ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน
                             ในตำแหน่งปลัดอำเภอ
                             - พ.ศ. 2551 สอบได้ที่ 1 ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
                             เจ้าพนักงานปกครอง 7
                             - พ.ศ. 2552 สอบได้ที่ 2 ในการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
                             นายอำเภอ
 
การศึกษาอบรมพิเศษ   - หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 20
                             - หลักสูตรคลังสมองกรมการปกครอง (Think Tank) รุ่นที่ 1
                                    -  หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 68
 
ประสบการณ์ทำงาน     - พ.ศ. 2543  ปลัดอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
                             - พ.ศ. 2544  บุคลากร 3 – 5 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
                             - พ.ศ. 2548  เจ้าพนักงานปกครอง 5 – 6ว สำนักการสอบสวนและนิติการ
                             -  ปัจจุบัน ปลัดอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ช่วยราชการกลุ่มงานความมั่นคง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
ประสบการณ์บรรยาย   - วิทยากรบรรยายกฎหมายการพนัน ประจำหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน
                                ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง
                             - วิทยากรบรรยายหลักสูตรเตรียมสอบปลัดอำเภอ พ.ศ 2548 สถาบันอินเด็ก
และสถาบันอินเตอร์เซ็นเตอร์
                                    -  วิทยากรบรรยายหลักสูตรเตรียมสอบปลัดอำเภอ พ.ศ 2551
   สถาบันวิชาการปกครอง

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/91
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3818

ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ :   eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและเจรจาไกล่เกลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/280

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)12
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571710_th_7104353 

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ผู้แต่ง : ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 4 : กันยายน 2557
จำนวนหน้า: 282 หน้า
ขนาด :  18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน 
9786162692970 
 
อุทธรณ์ หลักทั่วไปในการอุทธรณ์ การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นขอ้ที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น คำสั่งระหว่างพิจารณา การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ การขอทุเลาการบังคับ การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ การอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ การส่งคำเนาอุทธรณ์ ฯลฯ, ฎีกา การยื่นฎีกา กฎหมายที่นำมาใช้บังคับในชั้นฎีกา คดีห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา การขอถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ขอคืนเงินวางศาล การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571710_th​ฃ

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

13
เจาะแนวข้อสอบ นักเรียนไปรษณีย์ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1606

เจาะแนวข้อสอบ นักเรียนไปรษณีย์ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด 2561
รวบรวมและจัดทำโดย : Sheet for G
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 196 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1
- ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
- พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
- พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
- พระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 2546
- กฎกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณีฯ พ.ศ. 2477
- แนวข้อสอบในส่วน 1
 
ส่วนที่ 2
- คณิตศาสตร์
สรุปวิธีคิดแก้โจทย์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
- ภาษาไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
เจาะแนวข้อสอบ
- ภาษาอังกฤษ
รวมแนวข้อสอบ Reading
สรุปรวมประเด็นสำคัญ
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
เจาะแนวข้อสอบ word excel power point
เจาะแนวข้อสอบ การเขียนและการใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สรุปประเด็นสำคัญ
- ทดสอบทัศนคติ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/102

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)14
คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2893

คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน 
การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 
ความรู้ด้านงบประมาณ 
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการพ.ศ. 2553 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/231

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
กฎหมายปกครอง นันทวัฒน์ บรมานันท์
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_599613_th_4089183

กฎหมายปกครอง นันทวัฒน์ บรมานันท์
ผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 557 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง (ตำรวจทางปกครองและบริการสาธารณะ) วิวัฒนาการของทฤษฎีบริการสาธารณะ ความหมายของบริการสาธารณะ ประเภทของบริการสาธารณะ หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการ เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการ การจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, การควบคุมฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : เครื่องมือในการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศไทย
 
สารบาญ
 
 
 
ภาค 1 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
          บทที่ 1 การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
          บทที่ 2 พัฒนาการของกฎหมายปกครอง
                    1.พัฒนาการของกฎหมายปกครองในประเทศภาคพื้นยุโรป
                    2. การเกิดขึ้นของกฎหมายปกครองในประเทศฝรั่งเศส
                    3. พัฒนาการของกฎหมายปกครองในประเทศไทย
 
ภาคที่ 2 การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง
             บทที่ 3 หลักที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง
                        1. หลักทั่วไปในการจัดสร้างของฝ่ายปกครอง
                        2. หลักในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน : หลักการรวมอำนาจ หลักการกระจายอำนาจ และหลักการแบ่งอำนาจ
                            2.1 หลักการรวมอำนาจปกครอง
                            2.2 หลักการกระจายอำนาจปกครอง
                            2.3 หลักการแบ่งอำนาจ
                        3. หลักเกี่ยวกับนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
                            3.1 นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส
                            3.2 นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนของไทย
                บทที่ 4 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
                           1. สำนักนายกรัฐมนตรี
                           2. กระทรวง 
                               2.1 กระทรวงกลาโหม
                               2.2 กระทรวงการคลัง
                               2.3 กระทรวงการต่างประเทศ 
                               2.4 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
                               2.5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                               2.6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                               2.7 กระทรวงคมนาคม
                               2.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                               2.9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
                               2.10 กระทรวงพลังงาน
                               2.11 กระทรวงพาณิชย์
                               2.12 กระทรวงมหาดไทย
                               2.13 กระทรวงยุติธรรม
                               2.14 กระทรวงแรงงาน
                               2.15 กระทรวงวัฒนธรรม
                               2.16 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                               2.17 กระทรวงศึกษาธิการ
                               2.18 กระทรวงสาธารณสุข
                               2.19 กระทรวงอุตสาหกรรม
                           3. กรม
                           4. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรทรวง หรือทบวง
                           5. เครื่องมือในการบริหารราชการส่วนกลาง : การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
                               5.1 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการทั่วไป
                               5.2 การมอบอำนาจการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ออกใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผู้มีอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ
                               5.3 วิธีการมอบอำนาจ
                               5.4 การมอบอำนาจช่วง
                           6. การรักษาราชการแทน
                 
             บทที่ 5 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
                        1. จังหวัด
                            1.1 อำนาจของจังหวัด
                            1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด
                            1.3 คณะกรมการจังหวัด
                            1.4 ข้าราชการอื่นในจังหวัด
                            1.5 คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด
                            1.6 การรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
                            1.7 ส่วนราชการในจังหวัด
                         2. อำเภอ
                            2.1 อำนาจของอำเภอ
                            2.2 นายอำเภอ
                            2.3 ข้าราชการอื่นในอำเภอ
                            2.4 การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท
                            2.5 การรักษาการแทนนายอำเภอ
                            2.6 ส่วนราชการในอำเภอ
                       3.กิ่งอำเภอ 
                       4. ตำบล 
                           4.1 การจัดตั้งตำบล
                           4.2 กำนัน
                           4.3 แพทย์ประจำตำบล
                           4.4 สารวัตรกำนัน
                           4.5 สภาตำบล
                       5. หมู่บ้าน
                           5.1 การจัดตั้งหมู่บ้าน
                           5.2 ผู้ใหญ่บ้าน
                           5.3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           5.4 คณะกรรมการหมู่บ้าน
                
         บทที่ 6 วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น
                     1. การจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ รศ. 116 (พ.ศ. 2440)
                     2. การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
                     3. การจัดตั้งเทศบาลในปี พ.ศ. 2476 
                         3.1 การจัดตั้งเทศบาล
                         3.2 โครงสร้างของเทศบาล
                         3.3 หน้าที่ของเทศบาล
                         3.4 การจัดทำกิจการเทศบาล
                         3.5 เทศบัญญัติ
                         3.6 การงบประมานและการคลัง
                         3.7 การกำกับดูแลเทศบาล
                     4. การจัดตั้งสุขาภิบาลในปี พ.ศ. 2495
                         4.1 โครงสร้างของสุขาภิบาล
                         4.2 อำนาจและหน้าที่ของสุขาภิบาล
                         4.3 ข้อบังขับสุขาภิบาล
                         4.4 การงบประมานและการคลัง
                         4.5 การกำกับดูแลสุขาภิบาล
                     5. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในปี พ.ศ. 2498
                         5.1 การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                         5.2 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                         5.3 หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                         5.4 การจัดทำกิจการส่วนจังหวัด
                         5.5 ข้อบัญญัติจังหวัด
                         5.6 การงบประมาณและการคลัง
                         5.7 การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                     6. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในปี พ.ศ. 2499
                         6.1 สภาตำบล
                         6.2 องค์การบริหารส่วนตำบล
                     7. จากการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ : กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
                         7.1 กรุงเทพมหานคร
                         7.2 เมืองพัทยา 
                     8. ปัญหาของระบบปกครองส่วนท้องถิ่น 
        
        บทที่ 7 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                   1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540)
                       1.1 หลักสำคัญในการปกครองส่วนท้องถิ่น:ความเป็นอิสระ
                       1.2 โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       1.3 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       1.4 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       1.5 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       1.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
                   2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
                       2.1 ขอบเขตของกฎหมาย
                       2.2 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.3 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.4 อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.5 การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.6 การจักสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.7 รายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.8  แผนการกระจากอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       2.9 แผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น
                       2.10 ความผูกพันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                       2.11 การติดตามผลของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
                   3. การปรับปรุงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ. 2540)
                       3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
                       3.2 เทศบาล 
                       3.3 องค์การบริหารส่วนตำบล
                       3.4 กรุงเทพมหานคร
                       3.5 เมืองพัทยา
                   4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
                       4.1 หลังสำคัญในการปกครองส่วนท้องถิ่น : ความเป็นอิสระ
                       4.2 โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       4.3 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       4.4 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       4.5 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       4.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
                       4.7 การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
         บทที่ 8  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและหน่วยบริหารรูปแบบพิเศษ
                      1. รัฐวิสาหกิจ
                          1.1 เหตุผลในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
                          1.2 ความหมายของรัฐวิสาหกิจ
                          1.3 การแบ่งประเภทของรัฐวิสาหกิจ
                          1.4 เครื่องมือในการดำเนินการจัดทำบริหารสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจ
                       2. หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
                       3. องค์การมหาชน 
                           3.1 ความหมาย
                           3.2 ประเภทของบริการสาธารณะที่องค์กรมหาชนสามารถจัดทำ
                           3.3 การจัดตั้งองค์การมหาชน
                           3.4 โครงสร้างขององค์การมหาชน
                           3.5 ทุน รายได้ และทรัพย์สินในการดำเนินงานขององค์การมหาชน
                           3.6 ผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน 
                           3.7  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การมหาชน
                           3.8 การยุบเลิกองค์การมหาชน
                           3.9  การเกิดขึ้นขององค์การมหาชนในประเทศไทย
                       4. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
                            4.1 ลักษณะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
                            4.2 การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
                            4.3 รายระเอียดการบริหารงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
                            4.4 หน้าที่ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 
ภาค 3 ขอบเขตของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
               
                 บทที่ 9 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง 
                             1. แนวคิดเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
                                 1.1 หลัก"การกระทำทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย"
                                 1.2 หลัก"ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอำนาจ"
                             2. ที่มาของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
                                 2.1 ที่มาจากรัฐธรรมนูญ
                                 2.2 ที่มาจากกฎหมายระหว่างประเทศ
                                 2.3 ที่มาจากแนวคำวินิจฉัย
                            3. ข้อจำกัดของหลักว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
                                3.1อำนาจดุลพอนิจ
                                3.2 ทฤษฎีว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน
                                3.3 นิติกรรมทางปกครองที่ไม่อาจถูกตรวจสอบได้
 
ภาค 4 รูปแบบของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
                บทที่ 10 ตำรวจทางปกครอง
                              1. วัตถุประสงค์ของตำรวจทางปกครอง
                              2. ประเภทของตำรวจทางปกครอง
                              3. การใช้อำนาจของตำรวจทางปกครอง
                              4. ผู้ใช้อำนาจของตำรวจทางปกครอง
                              5. ข้อจำกัดในการใช้อำนาจตำรวจทางปกครอง
                              6. ข้อยกเว้นในการใช้อำนาจตำรวจทางปกครอง
                              7. ผลของกฎหมายของตำรวจทางปกครอง
 
                บทที่ 11. บริการสาธารณะ
                              1. วิวัฒนาการของทฤษฎีบริการสาธารณะ
                              2. ความหมายของบริการสาธารณะ
                              3. ประเภทของบริการสาธารณะ
                                  3.1 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
                                  3.2 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
                                  3.3 ความพยายามที่จะสร้างประเภทของบริการสาธารณะใหม่ๆ
                             4. หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ
                                 4.1 หลักว่าด้วยความเสมอภาค
                                 4.2 หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง
                                 4.3 หลักว่าด้วยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
                            5. เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ
                                5.1 มาตรการทางกฎหมาย
                                5.2 บุคลากรของรัฐ
                                5.3 ทรัพย์สิน
                                5.4 อำนาจพิเศษของฝ่ายปกครอง
                            6. การจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย
                                6.1 บริการสาธารณะที่ทำขึ้นโดยรัฐ
                                6.2 บริการสาธารณะที่ทำขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                6.3 บริการสาธารณะที่รัฐร่วมกัดจัดทำกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
                                6.4 รัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
                            7. การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
                                7.1 รูปแบบทั่วๆ ไปในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
                                7.2 สัมปทานบริการสาธารณะ : วิธีการสำคัญในการมอบให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะ
                                7.3 พระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
                           8. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
                               8.1 แนวความคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
                               8.2 กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
                               8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรักกับรัฐวิสาหกิจที่จัดทำบริการสาธารณะแต่ได้รับการแปรรูปไปเป็นเอกชน
 
 
ภาค 5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
 
           บทที่ 12  นิติกรรมฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครอง
                          1. อำนาจในการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป
                              1.1 อำนาจในการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปของรัฐบาล
                              1.2 อำนาจในการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปขององค์กรฝ่ายปกครองอื่น ๆ
                          2. นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว
                               2.1 คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ได้เองทันที
                               2.2 การมีผลใช้บังคับของคำสั่งทางปกครอง
                               2.3 เหตุผลในคำสั่งทางปกครอง
                               2.4 การสิ้นสุดของคำสั่งทางปกครอง
 
          บทที่ 13  สัญญาทางปกครอง     
                         1. การแบ่งแยกสัญญาทางปกครองและสัญญาในระบบกฎหมาย
                             1.1 หลักเกี่ยวกับคู่สัญญา
                             1.2 หลักเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา 
                             1.3 หลักเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสัญญา
                        2. ประเภทของสัญญาทางปกครอง
                             2.1 สัญญาพัสดุ
                             2.2 สัญญามอบให้จัดทำบริการสาธารณะ
                        3. ระบบกฎหมายของสัญญาทางปกครอง
                            3.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวการทำสัญญา
                            3.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา
                        4. ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
 
ภาค 6 การควบคุมการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
                                       
           บทที่ 14 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
                         1. ลักษณะของการควบคุมฝ่ายปกครอง
                         2. วิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง
                              2.1 การควบคุมแบบป้องกันหรือการควบคุมก่อนการดำเนินการ
                              2.2 การควบคุมแบบแก้ไขหรือการควบคุมภายหลังการดำเนินการ
                         3. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศฝรั่งเศส
                             3.1 การร้องเรียนภายในฝ่ายปกครอง
                             3.2 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
                             3.3 ความโปรงใสในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
                             3.4 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรศาล
           บทที่ 15 องค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายปกครอง
                         1. ศาลปกครอง
                         2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
                         3. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
                         4. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
           บทที่ 16 การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
                         1. การควบคุมภายใน
                             1.1 การควบคุมบังคับบัญชา          
                             1.2 การกำกับดูแล
                        2. การควบคุมภายนอก
                             2.1 การควบคุมโดยองค์กรพิเศษ
                             2.2 การควบคุมทางการเมือง
                             2.3 การควบคุมโดยศาล
           บทที่ 17 ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง
                         1. ระบบทั่วไปของความรับผิดของผ่านปกครอง
                             1.1 ผู้ที่ต้องรับผิดชอบ
                             1.2 ประเภทของความผิดของฝ่ายปกครอง
                             1.3 วิธีการชดใช้ค่าเสียหาย
                         2. ระบบพิเศษของหลักว่าด้วยความรับผิดของฝ่ายปกครอง
                             2.1 ระบบความไม่ต้องรับผิด
                             2.2 ความรับผิดต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุจลาจล
                             2.3 ความรับผิดชอบของรัฐอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหรือโดยนักเรียนของรัฐ
                             2.4 ความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยรถยนต์
                             2.5 ความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการยุติธรรม
                             2.6 ความรับผิดอันเกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อการร้าย
                             2.7  ความรับผิดอันเกิดจากความเสียหายจากการติดเชื้อเอดส์
 
            บทที่ 18 กฎหมายสำคัญบางฉบับเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศ
                          1. กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.1 ความเป็นมาของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการในประเทศไทย
                              1.2 วัตถุประสงค์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.3 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.4 หลักของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.5 ผู้ที่จะขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.6 วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
                              1.7 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
                              1.8 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
                              1.9 เอกสารประวัติศาสตร์
                         2. กฎหมายวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง
                              2.1 ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
                              2.2 เหตุผ

หน้า: [1] 2 3 ... 301