แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - billcudror1122

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1

ขายส่งว่านชักมดลูก มะกอก เป็นไม้ยืนต้น พืชแคว้นที่มีถิ่นกำเนิดในเขตทวีปเอเชียo' อาทิเช่กehtmku,.i/fyliนop' อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทยว่านชักมดลูกราคาถูก มะop'กอกเป็นพืชที่ได้ผลได้ตลอดทั้งปี uopl;i;สำหรับมะกอกในประเท'opศไทย สามารถเจอได้ทุกภูมิภาคขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูล มัก'opพบในป่าบญจพรรณpและก็ป่ารัง สามารถเพp'าoพันธุ์โดยการเพาะเม็ดต้นมะกอก มีชื่อสามัญ ว่oo'o'อย่างเ'opช่น}op' op'ฉันopก poกอกo'กุก ก\]อกเขา ไพแซop' กอกหดู กราไพ้ย op'พ้ย ตะผร่าเหมาะ กอกป่า มะกอกไทย มะกอกghmhj,jk,.ป่า สือก้วยโหยวop' โค่ยพล่าละ แผละค้อก เพี๊ยะค๊อก ลำปูน'opop'ลui. กะเทยกุ๊ก ไฮ่บิ้ง 'oฯลฯชop'ของมะกอกสำ'poหรับมะกอกในปkyuyuili'op.o.ระเทศไทย พบว่ามีมะกอก' 4 ชนิดขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูล คือ มะopกอกป่uliuา มะกอกiluliฝรั่ง มะกop'อกulน้ำ รวop'มทั้ง uilมะlo;opกอopกโอลีฟ o'ซึ่งมะกอกฝรั่ง เป็นo'มะkuilygอกop/ulu.ที่มีผลรสoหวาน นิยมนำมารับประทาน[|กิน}สดเป็นผลไม้ ส่วนมะกอกน้ำนิยมนำมาluilดองรวมทั้งขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูลแช่อิ่ม;u;io;; แล้วก็ มะกอกโอลีop'ฟจะนำมาสh,guillio;io;opกัดเอาว่านชักมดลูกราคาถูกน้ำมันที่ผลิตขึ้นuilา'oจากมะกอกลัdulkuilกษณะขอuilงต้นมะกอกต้นมะกอop'ก พืชตระulกop'ลูมะม่วง สามารถขยายพันธ์ได้โดยuilการเพาะเม็ดขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูล มีบ้านเกิดในเขตประเทpoแถบ{เอเชีย|ทวีulป?Pเอเชียรวมถึงประเทศไทย u'p'ilพบได้มากขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่ารัง และ ป่าดิบแล้งทุกภาคของประop'เทศไทยopมืองไทยp'oด้วย เป็นไม้iluน รูปแบบของต้นมะกop/op/อก มีดังนี้ลำต้นop'มะกอก ลำopต้นตั้งตรง ลักษณะกลopม ความสูงประมา/opณว่านชักมดลูกราคาถูก 25 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้าน เปลือกของลำต้นเป็นสีเทา ลักษณpo'oะเปoi;oลือp';/op;jlกดก เรียบ มีปุ่มเงื่อนนิดop/หน่อย มีรูอากาศตามลำต้นใบมop//กอก เป็นใบประกอบ ลักษณะแบบขนนก มีชั้นเดี่ยว เรียงสลับตามกิ่ง เนื้อo'ใบครึ้ม เป็นมัstnjmyuk,น ท้องใบเรียบ ปลop/ายop'ใบแหลม โคนใบมน ขอบใบว่านชักมดลูกราคาถูกopตกต่างกัน ใบอ่อนสีน้ำตาลแดงดอกมะrfjnyuกอopก ออกเui,ป็นช่อ ลักษณะเป็นรูปถ้yu,lวย ดอกมะกอกออกที่ปp'ลายกิ่ง และ ซอกใบ ดuykอกi,uย่อยเป็นสีครีม กลีบดอo'กเป็นรูป,iรี ปลายกลีบดอกแหลม ดkyuอกมะกอกจะออกในช่วงธ.ค.ถึงเดือนกุมภาพันธ์ผo'ลมะกอกขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูล รูปแบบของผลเป็นรูปไข่ ผลสดมีเนื้อฉ่ำน้ำ เป็นสีเขียว ผลแก่เop'ป็นสีเหลืkyukองอมสีเขียว หรือ สีเหลืองอ่อนว่านชักมดลูกราคาถูก รop'สเปรี้ยวจัด มีเม็ดo'po'คนเดียวขนาดใหญ่และก็แข็งมาก ว่านชักมดลูกราคาถูกภายในผล ผิวเม็ดลักykษณะเป็นเศษไม้yukละก็ตะปุ่มตะป่ำคุณค่าทางโภชนาการของมะกอoiop';กสำหรับมะกอก มีรสเป'รี้ยว สามารถขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูลเอามารับประทานop'แต่งรสชาติของกินyk และก็ว่านชักมดลูกราคาถูก เอามo'าขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูลสกัดทำน้ำมันที่ผลิตyko'ขึ้นมาจากมะกอกop';

Tags : ขายส่งว่านชักมดลูกเเคปซูล

2

ขายเห็ดหลินจือ รูปแบบของกัดลิ้นต้นกัดลิ้น หรือ ต้นลำไยป่า จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงราวๆ 5-12 เมตร รูปแบบของต้rftliuluiนเป็นทรงเรือนยอดแผ่กว้าtliuilงถึงค่อนข้างกลม1 ขยายพันธุ์ด้วยแนวทางเพาะเมล็ด ในป;;ii;ระเทศไทยสา;i;iมารถพบได้ทางภาคเหนือ จำหน่ายเหภาคอีy8loiสาy;oน และก็ภi;i;i;าคตะวันออกเฉีy;ยงใต้ ส่วนต่างถิ่นนั้นio;op'o'จะพบได้มากในประเทศพม่าและก็กัมพูชาu;ใบulio;lกัดลิ้น i;มีใบเป็นใบประกอบแบบขyli;ioiน มีใบย่อยจำนวyuน 3 ใบ y;y;l;โดยใบย่อยใบกลางจะมีขนาดใหญ่สุด ใบย่อยคู่ข้างจะอยู่ตi;งylyกันข้ามกัน ส่วนi;ที่เชื่อมกับ;iก้านใบย่อยจะป่องเป็นi;ข้อ ลักษณi;iะใบย่อยเป็นรูปรีปนรูปขอบขนานถึtylioi;งรูปขอบขนานปนรูปใบหอก ปo'op'ลายใบเรีi;ยวแหมi' ส่วนโคนใบสอบ ผิวใบด้าiulioนบนสีเขียว ส่วนท้องใบสีอ่io;io;อนกว่าดอกกัดลิ้o'น ออกดอกเป็นช่อแบo'บแยกแขนงo'ตามปลายกิ่io;ง มีขนสั้นสีน้ำตาลอ่อนๆดอกกัดลิ้นมีขนาดเล็ก มีกลบเลี้ยง 5 กลีบมีข.;o'op'นาดเล็กมาก ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแi;ละก็มีขนสั้น ส่i;i;;วi;นกลีบuiliดอกมี l5u กลีบ ukuเป็นสีขาio;วนวล kyukลักษณะขายเห็ดหลินจือกลีบดอกไม้เป็นรูปขอบขนานปลายมน มีความยาวราวๆ i;6 เท่าของ;iกลีบเลี้ยง ภายนอกมีขนสั้น i;มีเกสi;รตัวผู้ 10 อันi;ผiliol;ลกัดtkลิ้ulน ผลมีลักulษeณะกลม เมื่อสุกilผลจะเป็นสีเหลือง yyมีขนสั้/po/'นสี;io;น้ำตานๆภายในผลมีi;เม็ด i;1 เมล็ด โดยเม็ดมีลักษi;ณะกลม มีเยื่i;อนุ่มๆห่อi;เม็i;oดอยู่ต้นกัดi;ลิ้นลักi;ษณulะต้นกัดลิ้jh,jk.นคุณประโ.i;ยชน์i;ii;ขอกัi;ดiio/op;;ลิ้lulนผuilลสุกulใช้ulioกินเป็นยารักษาแผลในกรio;ะเพาi;ะและไส้ได้ (ผlulลสุกuli)ช่วยขัuบulมในไส้ (รykuากulul)ชาวอีi;สานใช้กัดลิ้นเป็นส่วนปulร;i;ะกอบใuนยารักษาโรคริดสีulดวงทวาร (ไม่กำulหนดส่t7uliวนที่ใช้)กัดลิ้นช่วยห้ามเลือด ใช้ชำytyระล้างjyรอยแผล (เปลือก)ช่rjวยสมานyบาดแผล|รอยแi;ผล} (เปลือก)ช่วยรักษาแผลเปื่ulอยi;ยุ่ย (เนื้อผลสุulululก)ช่วยแullก้หิo;ดสุกหิi;i;ดเปื่อย ด้วยการนำuมาต้มทั้งยังเปลือกทั้งแก่นผสมกับยาอื่น (แก่น, เปลือก)ช่วยบำรุงรักษาเส้นเอ็น แก้เส้นเอ็นพิการi; (ราก, ulต้น)ช่วยแก้อาi;i;oการปวดi;เมื่อยตามร่างกาย (ราก)คุณประโยชน์กัดลิ้นผลสุกมีรสหวานใช้กินคือผลไม้สำเร็จสุกประยุกต์ใช้ทำส้มตำร่วมกับผลตะโกเนื้อไม้หรือuli;ลำi;ต้นขายเห็ดหลินจือใช้ในการก่อสร้าyulงเนื้อไม้สามารถนำมาใช้ทำเป็นฟืนที่ให้ความร้อนสูงได้lui;l

Tags : ขายเห็ดหลินจือ,ขายเห็ดหลินจือ

3

ขายส่งกระชายดำ บีทรูท เป็นพืชประเภทหนึ่งที่นิยมนำรากซึ่งอยู่ใต้ดินมารับประทาน มีอยู่หลายสายพันธุ์และก็มีชื่อเรียกแตกต่างออกไปตามภูมิภาคขายส่งกระชายดำเเคปซูล นิยมนำมากินสด ดอง ประกอบอาหาร เพิ่มสีสันของอาหาร แปรรูปกระชายดำราคาถูกเykuilป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆrfkiuและ|และก็|แล้วก็|รluilวมทั้ง}เอาไปใช้เป็นยารักษาโรค พูดกันว่าบีทรูluliulทช่วยลดระดับไขมันในเลือดบางประเภทขายส่งกระชายดำเเคปซูล ลดความดันเลือด เสuiluiluiluilริมสมรรถนะร่างกtykyuyurfliายให้แluiก่นักกีฬา เสริมการทำงานของตับหรือahtyjykปกป้องโรluคตับกระชายดำราคาถูก รวมทั้งต่อต้านมะเร็งขายส่งกระชายดำเเคปซูล เนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญหลายuilชuiluilนิด luilตัluilวอย่างเulช่น กระชายดำราคาถูกluilulใยอาหาร วิตามินบี 9 uilโฟเลต แมงกานีส โพแทสเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินซี ฯลฯบีทรูทนอyktกจากrflkiuนี้ บีทรูทยังมีสาtulktykkรuiประกอบทางเคkytขายส่งกระชายดำเเคปซูลkuมีในพืชอีกหลายประเภทที่เป็นสารกuilไนโตรเจนul tยกว่า เบตาเlาi}uilแตกต่างktykกันulul โดยเฉพuilาะสารบีตาtykไซยานิน uiletacyanin)tyk ขายส่งกระชายดำเเคปซูลที่ให้สีแดง และก็สารเบตากระชายดำราคาถูกแซนrylทิน (Betaxanthktyin) ที่ให้สีเหลือง รวมyukงสyารให้สีประเภทอื่นๆอtykางเurlkilyukช่น บีทานิน (Betanin) วูลกา-แซนทิน (Vulgaulanthtluilin) หรือกรดเบทาเลuilมิก (Bultalamic Acid)คุณประโยชน์กระชายดำราคาถูกทางโภชนาการที่esjuykพบในบีทรูทดิบ yukyuk100 กรัมน้ำ 88 เyukปอร์เซ็นต์พลังงาน 43 กิโลแคykyuลอรี่โปรตีน 1.6 กรัมน้ำตาล 6.8 กรัมrflใยอาหาร 2.8 กulรัมไขuilนทั้งสิ้น 0.2 กรัม  กรดไขมันชนิดอิ่มตัว 0.03 กรัluไขuillนไม่อิ่มตัวเชิงลำriพัง 0.0iuluil3 กรัมไขมันuilไม่อิ่uilมตัวเชิงซ้อน 0.06 กรัมโอเมก้า 3 0.01 กรัมโอเมก้า 6 0.06 กรัมแม้uilกระนั้น ประrtยชน์ต่างๆที่ได้รับจากบีทรูทที่เคยได้ฟังกันนั้นจะเท็จหรือจริงuiแค่lไหน ฐานข้อมูลที่คliuiluรอบคลุrfrtมเกี่ยวกับการแพuilทย์ทางธรรมชาติ (Nuilatural Medicines Comprehensive Database) ระบุว่าข้อมูลกระชายดำราคาถูกการเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาขuilองบีทรูทในปัจจุบันยังมีจำกัดขายส่งกระชายดำเเคปซูล ก็เyulลยยากต่uilอการรับรองความสามารถ ทั้งนี้ ประโtgkyuklyulสตร์พูดถึง มีดังนี้ลดระดับสามกลีเซอร์ไรด์ในเลือด พูดกันว่าสารไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide) ที่เจอในบีทรูทมีสyukรพคุณuiณประโยชน์กระชายดำราคาถูกช่วยขยายเส้นโลหิตylอย่างอ่อนๆทำให้uilลือดไหลเวียนได้สบายขึ้น แล้วก็ยังช่วยลดระดับตรีกลีเซอร์ไรด์ในเลือด ซึ่งเป็นlปัuจจัยสำคัญที่ทำให้เkyขายส่งกระชายดำเเคปซูลโรคหัวuilใจและก็หลอดเลือดได้ง่าย

Tags : ขายส่งกระชายดำเเคปซูล

4

พริกไทย ชะอมจัดเป็นพืชสวนครัวซึ่งสามารถปลูกเป็นแนวกัน มียอดอ่อนให้ตัดกินได้ทุกฤดู เป็นรั้วธรรมชาติที่กินได้ รวมทั้งยังเป็นพืชปราศจากสารพิษที่ทำo'มาหากินได้ง่ายrtjtkuyk ราคาไม่แพงuykluiluo; ถึงแoouyukyukyukม้พริกไทยจะมีกลิ่นค่อนytkuyukyuข้างแkyuรง แม้กระนั้นก็ไม่ใช่ปัญหiulา เyuk'op'yuพรiulะมีคุณค่าทางuykukอาหารสูง dekyryfkyukระyukกอบเมนูอาหารได้อย่างหลากหลาย อร่อyukykย แถมyukuilยังมีคุณประโยชน์ทางยาอีกด้วยชะอมชะอมเป็นไม้พุ่มขนาดย่อม เป็นพืชที่ตลkyukอดทั้งyukนแล้วuilก็กิ่งมีหนามแหลม มีใบเป็นใบประกอบเล็กๆลักษณะyuเหมือนใบกระy'opukน มีกลิ่นyuฉุนทุกส่วนของต้น ปลายใบเล็กแuilนำมา|เอามา}กิyukน ดอกชะอมจะออกตามซอกใบมีสีขtyาวหรือเหลืองนวล ปลูกขึ้นได้โดยแนวทางปักyuuilkชำ ตอนyukกิ่ง แข็งแรงกัyบสภาพแวดluiล้อมuiสิ่งแวyuดล้อม'op'ไykด้ดี เป็นพืtjyชykyuyukที่มีบ้านเกิดfjแถบเอเjtyyukยอาคเนย์uilละก็เerอgเชียใluiต้คุณค่าทางโภuiชนukiulyาการในชะtyอม 1u00 กรัมerg ประกอบไปด้วยdfสารอาหารดังนี้ พluliลังงeopgl;iาน 57 กิโลiu'แop'opคliuลอรี่ ใยอyukาหาร 5.gre7 กy'opukergรัม, อสtyop'yukฟอรัส 8op'0opuil กรัม, แคลเซียม 58jjtyjty กรัม, ธาตุเห'op'ล็ก 4.1 มิลลิกรัytkม, วิตามินเอ 10066erop'g IU (หน่erยสากล), วิ'opตาop'มินบี1 0.05op'มิลลิกjรัม, liuวิตามินบี2'op' 0.25 มก., วิตามินop'บี 31.5 มก., วิตามินบี 58 ประโjtyยชน์ต่าjtyงๆที่ได้รัtyjบจากชะอม1. บำรุงายตuilา {เพราะ|เพราะว่าttyop'yj|เพราะเหtyjตุว่า|เนื่องจาก|เนื่ulองจากว่า|ด้วยเหjควjtyามร้อนภายในร่างกjyukuyาย ด้วยการ'opนำopยอดอ่อนมารับปtyjระทluiาน ส่วนนี้เป็นtyjtyjjส่วนที่นิยมกินกัuilนมากที่สุด4. ช่วยขับลมในกร'opะเพาะ ช่วยลดลมในกระเพwegejtytyjrgerhrtะ ทำให้คลายจากtyj6. พริกไทยแคลเซียมสูง ส่งผลดีกัiuบk'opjyuสkuiliulตรีวัยทองที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะกระyulดูกพรุน ชะอมสามารถyjtyช่วยได้ 'potyjtyjtเพราะอุดมไปด้ว'po'op'ยแคล'opเซียมที่เกิดผลดี'opกับกระดูกและก็ฟัน7. รักษiuาก'opารอักเสบพริกไทย ได้แก่ อาการอักเสบที่ลิ้น และลดอาการผื่นแดง8. มีธาตุฟอสฟอรัสสูง ธาตุฟอสฟop'op'opอรัสจะช่วยให้วิตามินต่างop'ๆปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพเต็มที่9. อุดมด้วยธาตุเหล็ก โดยจะช่วยสำหรับเพื่อการบำรุงเลือดพริกไทย ช่วยทำให้ระบบการหมุนเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมขึ้น

5

หญ้าหวาน ลักษณะทางวิชาพฤกษศาสตร์ลำต้นมะกอกป่าเป็นไม้ยืนต้นจำพวกผลัดใบ แตกกิ่งน้อย ทรงพุ่มมีลักษณะทรงกลม ทรงพุ่มหนาหลังการแตกใบใหม่ช่วงหน้าฝน ส่วนulหน้าuluแล้งจะทิ้ahtrtrhงใบกระทั่งหญ้าหวานเหลือแต่กิ่yukงtyjtyก้าน ลำต้นมีลัiljyukuiluกษณะทulรงกลilม แล้วก็ตั้งตรง สูงประมาณ 1uil5-25 เมตuilหรือมากยิ่งกว่า เปลือกลำต้นrhครึ้มrth มีluilสีเทาอykuilมน้ำตol;egาrthลหรือrthio;opjสีเทา';อมดำ บางต้ehนบางtyjyukjyuทีอuilจเจอราสีขาวก้าวkuหน้าบนเปลือกio; เปลืiu;liu;อกลำต้นอาoip';io;จเรียบหรือiแตกสะเก็ด ขึ้นกับอายุ ต้นที่อายุมากจะแตกสะเก็jtgjtyjดที่ผิวลำต้น เปลือกภายในมีtyjสีน้ำตาlyio;ลอมชมพู ส่วนแก่นไม้เป็นไyiltyjม้เนื้อyukkอ่อนใaeuhgthredjtyบใบมะกอก เป็นใบประกuiอบแบบขนชั้นเio;ยว แบบปลายใบคี่ มีก้io;านuiใบหลักออกเรียldykงเวีuilยนสลับกัuiน ก้านใบหลักยาวปiluilระมาณ 5-25 ซม. มีใบย่uliอยที่เรียงตรงข้ามกัน 4-6 คู่ และก็ใบย่อยเดี่ยวบริเวณปลายukjuilใบ 1 ใบ รkluilวมเป็น 9-13 ใบใบย่อยแyuต่ละใบมีรูปขykuilบyuขนาน ukค่อนข้างdjhtyjtyjtyหนา และหยาบคายk กkว้างโดยประมาyuk 3-5 เซนติเมตร ยาวราว 6-12 เuilซykyติเมyukตร มีก้านใบสั้น ประมาณ 0.2-0.8 ซม. โคนใบมน ปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบ แล้วก็แผ่นใบเรียบ แต่io;ว่าขอบของใบจะoi;เรียบไม่สม่ำเสมอกันหญ้าหวาน แผ่นใบมีเส้นกึ่งกลางใบ รวมทั้งเส้นluกิ้งก้ulนใlioบ{มองเห็น|luเห็น|แoilลเห็lนulชัดเจน แผ่นใบอ่อนหuilรือยอดอ่อนมีสีแดงเข้ม สีส้ม สีเขียวอมส้ม แล้วเปลี่ยนเป็kyukนสีเขียวอ่อน และเขียวเข้มตyukามอายุอกดอกมะกอกออกเป็นช่อhrthรอบๆปลายกิ่ง เป็นดอกแยกyuksเพtrjศบนuykช่อดอกเดียวykuyกันe ช่อดอกหลัdekกแyukตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นช่ouil;ย่io;อย บนช่อย่อยมีดio;อกrthyukthluiขนาดเล็o;กจำนวนหลายชิ้น ดอกอ่อนมีลักษณะกลมสีเขียวสyukyดluil เมื่อบานจะมีสีขาวอมครีม ฐานดกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เป็นรูปถ้วย ส่วนกลีบถัดมามี 5 กลีบ แต่ละกลีบมีรูปรี ปลายกลีบแหลม กึ่งกลางมีเกสรตัวผู้ และtrhเกสรตัวเมีย แต่ว่าแยกดอกกัน หuiluilรืออยู่ร่วมuilกันแต่เกสรอีjtyjtytyกชนิดเป็นหมัน เกสjtyรsdjytjตัวเมีjtyยปลายแยกเป็น 4 แฉกทั้งนี้ มะกอกจะเริ่มออกดอกตั้jtyjtuilyjyแต่ต้นโดยประมาณเมษายน-luilเดือนมิuilายน แล้ว จะทuliยอยออกดอก รวมuilทั้งบานเรื่อยจนถึงหน้าหน'srhาว หญ้าหวานแม้กระนั้นhrtheส่opวนใหญ่จะพบมีดอก รวมทั้งติดผลมากo'oop'มายในช่วงปลายหน้าหนาวผลผลมะกอกออกเป็นช่อ ได้ผลสด มีรูปไข่หรือกลมรี ขนtkjyukluioาดผล 2.5-3.5 ซม. ยาว 3-5 ซม.'op เปลือกผลบาง เป็นเงา ผลอ่อนมีสีเขียวสด ผลแก่หรือผลสุกมีสีเขียวอมเหลือง แล้วy;oก็มีจุดประสีน้ำตาลอมดำio;กระจายทั่ว ข้างในเป็นเนื้อผล มีลัio;กษณะฉ่ำน้ำ มีความหนาของเนื้อผลราวio; 2-5 มม.หญ้าหวาน แล้วเป็นเม็ด ทั้งkyulkuil;io;นี้ ผลมะกอกจะเริ่มสุกให้เก็บมากในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนมกราคมเมล็ดเม็ดมะกอkykกมีรูปไข่ มีขนาดใหญ่yukมากกว่าปริมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ผล เปลือกเม็ดมีสีเหลือง ครึ้ม แข็ง แล้วก็เป็นเสี้ยน ด้านในเป็นkyเนื้อเมล็ดอยู่กึ่งกลางผลดีมะกอกป่า1. ผลดิบ แdtjtyfjyuละก็ผลสุกมีรสเปรี้uilยว และก็มีกลิ่นหอมสดชื่น ใช้แต่งรสอาหาร ยกตัวอย่างเช่น– ผลดิบ และผลสุกใช้แทนมะนาวทำตำส้ม ตำส้มที่ใส่มะกอกจะมีรสเปรี้ยวธรรมชาติ ไม่เปรี้ยวจัด เกิดรสหวานเล็กน้อย ผลดิบจะใส่ประมาณ 2 ลูก โดยฝานเฉพาะเปลือก รวมทั้งเนื้อใส่

Tags : หญ้าหวาน

6

ขายกวาวเครือเเดง ธาตุเหล็ก สารอาหารที่ช่วยปรับปรุงสมองให้ลูกน้อยธาตุเหล็ก เป็นสารอาหารที่ร่างกาgmnuyj,ยอยากไม่มากมาย แม้กระนั้นมีความymfthrtหมายต่อการพัฒนาสมองสูง เหล็กเป็นธาตุประเภทหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงให้กับร่างกาย rnuykพวกเราก็เลยพบว่า จำหน่ายกวาวเครือเเดงถ้าขาดธาตุเหล็83กแล้วตัวจะdbdytซีดเซียว h,เมื่อพวกเรารัejku67rkบประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก ธาตุu,oyejเหล็กก็จะกระจัดกระจายไปสู่ไขกระดูก และก็เม็ดเลือ873983ดแดงที่ไหลเวียนไปทั่วร่า832งกายปฏิบัติหน้าที่นำออกซิเจh,นไปสู่เซลล์ต่างๆdmuj6ทั่วร่างกายนอกจากไปจากนั้น ธาตุเหล็ก ยังเป็นส่วน38ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาท ช่วยในการพัฒนาสมองของเด็ก yh,mมีหน้าที่คอยดูแgm,ลทักษyu,io.ะด้านการ37รับทราบi/.oo/n,และก็การเล่าเรียนจำหน่ายกวาวเครือเเดงโดยy,muy,tเหตุนี้ถ้าเกิดลูกน้อยขาดธาตุเหล็ก ก็จะมีปัญหาปki/oiระเด็นการคo9iyวามก้าวหน้าuy.ขายกวาวเครือเเดงด้านการเรียนทราบได้เหมือนu,i;.กันจ้ะเด็กทารกที่คลอดปกติในวัยทารก-6 เดือนจะได้รับ ธาตุเหล็ก จากแ,h,ม่ตั้งแต่ตอนที่อยู่ใน83ท้o/p['[อง32 เก็บสะสมไว้ใ527ช้8 รวy/u/oมทั้งส่วนหi./po'p';นึ่งได้มาจากนมของม่383าม้าด้วย ซึ่งพอเพียงอยู่y;uแล้ว  ส่วนเด็กแรกคลอดที่คลอดก่อdmk87tli;นกำหนดหรือมีน้ำหนักi.p0i'ทารกน้อย คุณหมอจะแนะนำให้gm,miugmfdรับ98ประทานธาตุเหล็กเสริมควบคู่กับนมแม่เด็868yl;yกแบเบาะหลังจาก 6 เดือน เป็นต้นไป เด็กจะเริ่ม238ทานอาหารเสริม ทำให้ทานนมแม่ในจำนวนที่ต่ำลง และนมแม่เองก็เริ่มมีธาตุเหล็กrfki8tlน้อยลงด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนั้นแม้เด็กได้รับธาตุเหล็กน้อยเกินไป จะทำให้เด็กซีดเซียว เจริญวัยไม่เ5245หมาะสมกับช่วงวัย โดยเหตุนั้นขายกวาวเครือเเดงในมื้ออาหารเสริมคุณแม่น่838าจะให้ลูกได้รับธาตุเหล็กในจำนวนที่เพียงพอด้วยเช่นกันrjtr76

Tags : ขายกวาวเครือเเดง,ขายกวาวเครือเเดง

7

เห็ดหลินจือ ต้นเข็ม ต้นไม้ยอดฮิตความหมายดี ที่นิยมปลูกเป็นต้นไม้ริมรั้ว รวมทั้งใช้ประกอบพิธีไหว้อาจารย์ ซึ่งต้นเข็มมีอยู่หลากหลายชนิด พวกเราจะพาไปทำความรู้จักกับต้นเข็มกันจ้ะ ต้นเข็ม เtjtyjป็นไม้พุ่มขนาดเล็tyjtjกที่นิยrthปลูกเห็ดหลินจือเพื่อปรrtปyukระดับประดารั้วบ้r ทั้yukงยังยังuigเป็นต้luilนไม้ที่เปรียบเส;ioมืio;;อนเป็นเคyukyukรื่องหมkyายแห่งพิธีไหว้ครูuyukyukkkyuอีกด้วย ด้วยลักษkyณะดkyuอกที่แหลมเล็ก สีสันผ่องใสuiluilแจ่มใสอีkykuกuilทั้งสีแดง ชมพู หรือสีส้ม wfeyukwefwefพร้อมด้วยความหมายดีๆที่เป็นมงuคล วันนี้กระปุกkuykดอทคอมก็เลยyuyuข้อมูลของต้นเข็มrthาฝากtrได้เรียนรู้แล้วdrgrthก็sทำความรู้จักกับsdต้นเข็มใerห้มาaกขึ้นกันจ้ะลัrtrtณะทั่วไปของต้นเhyukkrth เข็มเป็นไม้พุ่ม มีขrthนาrehtrดความสูงขergrtองhrthต้นโดยประมาณ 3-5 เมตyukรk ลักษณะkyuyuของกิ่งเป็นกิ่งผู้เดียว แตกกอแผ่ขยายออก รวมทั้yukงมักจะแkyuตกกิ่งบนยอดyukyuต้น ใบเป็yukนykใบคนเดียวykyukเหมือนกัน แม้กรukyukะนั้นลักษณะใบจะแข็งเปราะ ปลายใบแหลม มีสีเขียวสyukด ชอบขึ้นyแซมรkyukอบต้น ส่วนดอกเข็มจะแหลมเล็ก รวมกลุ่มกันเป็นyukพุ่ม ชyukอบมีก้านดอกหุ้มปกป้องรักษyukาtyjyukyuดอกเข็มไว้ ส่วนสีและก็ขนาดyukจะขึ้นกับจำyukพวกukyukของต้นเข็มความหมายของต้นเข็ม    ดอกเข็มยังจัดว่าเป็นพืชที่มีควาkyมyuมงคลyuukykตามควyukมเชื่อถือโบราณวัตถุจkyukyuะจัดkว่า ดอกเข็มที่แหลมukyuเรียว ก็เปrthรียบได้เสมือนดั่งสติปัtrhญญาที่หลักjyukแหลyuk เห็ดหลินจือดอกเrthข็มจึงถูกยกย่องให้เป็นดอกไrthม้ประจำวันไหว้ครูrt รวมทั้งมักจะถูyukกนำไปบูชาพระ และใช้ตกhrtแต่งแจกัน ตามงานrthพิธีบาปต่าrhงๆต้นเข็มมีกี่ประเภท  ต้นเข็ม มีอhยู่rtร่วมกันหลhtยประเภท รวมทั้งkyuจะมีลักษณะนาๆประrtการตามสายพันธุ์ เห็ดหลินจือลักษณะเด่นที่มองเห็นง่ายเห็ดหลินจือคือสีที่ต่างกันขอkงดอกเข็ม ส่วนต้นเข็มสายพันธุ์ต่างๆมีดังนี้ต้นเข็มสีชมพู ต้นเข็มสีkyชมพู หรือบางที่เรียกว่า fgjเข็มพิษณุโลกชมพู เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ทรงพุ่มไม้ดrtอกอัดแน่นทึบ ดอกhrtสีชมพูหวาน ชอบมีดอกrthเป็นพุ่มไม้เล็กๆจุ๋มจิ๋ม ต้นเข็มประเภทนี้ออกyuดอกตลอkyuดทั้งปี อีกทั้งยัง{ออกkyu

8

ขายส่งพริกไทยดำ ฟักข้าว เป็นอย่างไร ฟักข้าว เป็นพืชไม้เลื้อยอยู่ในตระกูลแตงร้านtrjและมะระ มีชื่ui;lio;o'อสามัญว่า Spring Bittulerfrki;op Cucujmber เป็นพืชที่ขึ้นตามรั้วบ้ulาน ห'op'opรือตามต้นไม้ต่างๆมีมือเกาะคล้ายกับตำลึง ใบเป็นรูปหัวใจp[p[คล้ายใบโพธิ์ io;op'p[ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉก io;i;;3-5rjy แฉก ดอกจะมีสีขาวพริกไทยดำราคาถูกปนเหลือง tjtyfkuilioตรงกลางมีสีน้ำตtjyาลแกมiulo;ม่วง ฟักข้าว   ผลของi;ฟักข้าว 2 ลักษณะ เป็น ทรuilงi;ioกลม'io' frlioul;รวมทั้งทรงรี ผลกลมๆจuilะยาวราว 4-6 ulเซนติเมตร ขายส่งพริกไทยดำเเคปซูลส่วulนผลy;po';าวราวๆ 6-10 ซม. ถ้าเกิดยังพริกไทยดำราคาถูกเป็นผล;op;opอ่อน;opอยู่ ผลdejuykจะมีสีเขียวอมเหลืp[p[อง มีหนามถี่ๆอยู่รอบผล แต่ว่jtyjkrาเมื่อสุกขายส่งพริกไทยดำเเคปซูลp[''p['แล้ว ผลจะมีสีแดkylง หรือแดงอมส้มพริกไทยดำราคาถูก และขายส่งพริกไทยดำเเคปซูลแม้ผ่าผลฟักkuiข้าวออกมองulข้างใน ก็จะเห็ulนเม็ดไม่7lน้อยเpp[['ลulยทีเดียวเulรีlยงหน้ากันเหulมือนเม็ดแตง แop'ต่ละlulผลหนักประp['าณ ul0.5-2 กิโลกulรัม หlup'p['ลายๆคนที่อยู่พริกไทยดำราคาถูก{ต่างจังuวัดul|ulชนulบท|บ้านนอกulบางครั้งอาจจะไม่คุ้นชื่อกับขายส่งพริกไทยดำเเคปซูล "ฟัulาว" แม้กระนั้นคุณอาจจะคุ้นกับชื่อที่เรียกกัrtนใน{jrjท้องถิ่น|แคว้น|เขตแดนp' tyย่างจังluหวัดจังหวัดปัตตานี จ5htyะเรียก "ฟักข้าว" ว่า "ขี้กาเครือ6tklk" จังหวัดตาก จะluเรียกว่า "ผักข้าว" จังหวัดแพร่ uluเop'รียก "มะข้าว" เป็นต้นประโยชน์ที่ได้รับมาจากฟักข้าว ผลจิ๋ว ulสรรพคุณแจ๋ว ul   เห็นหน้าค่าตารู้จัก "ulฟักข้าp['ว" กันไปแล้ว ลp['งดูกันบ้างดีมากyukกyukว่า ว่า "ฟักข้าวyuk" นำไปทำปulระโยชน์อuilะไรได้บ้าง ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือ คนนิยมนำผลอ่อนของฟักข้าวมาประกkuiliolอบอาหารขายส่งพริกไทยดำเเคปซูล ด้วยเหตุว่ารสชาติของฟักข้าวอjyukuiloiyร่อยออกขมนิดๆแม้กระนั้นนุ่มลิ้น แu'ล้วก็ด้วยเหตุว่า "ฟักข้าว" เป็นพืชที่มีฤulkทธิ์เย็นเuldjyuหมือนykกันกับพืชเชื้อulสายแตง การรับประทlาน "ฟักข้าว"po ก็เลยช่วkยejลดiuli;p[ความร้อนภายi;ในร่างกายได้ด้วย ซึ่งแนวทางประกอบอาหารจาก "ฟักข้าo'ว" ก็ง่ายดายมาulก แค่นำ "ฟักข้าว" มา'opวก หรือต้มให้สุri;op'ก แล้วจิ้มกินกับน้ำพริกjyk หรือใส่ไว้ด้านในแกง ดังเช่o'นว่า แกงเลีย'oง แกงส้ม ก็ได้เมนูp'อร่อยเด็ดi;oอีกจานแล้วฟักข้าว  io;lแล้วรู้ehtyjtyjkไหมว่า เห็น "ฟัulกข้าว" ผลเล็][กๆอย่างงี้ขายส่งพริกไทยดำเเคปซูล แต่พริกไทยดำราคาถูกมีคุณปรopยชน์djเด็ดๆมากมาio;ก่าsgrtยกองเลยล่ะพริกไทยดำราคาถูก โดยยิ่งไปกว่านั้[p'นผลอ่อนของฟักข้าวที่มีทั้งวิตามินซี แคลเซียม เหล็ก ไฟเบอร์ แต่ว่าสารอาหารที่พบมากใน "ฟักข้าว" ก็คือ เบต้าแคโรทีน โดยพบว่า เยื่อเม็ดของฟัก;p'ข้opาวมีจำนวนเบต้าแคโรทีนสูงยิ่งกว่าแครอทถึง 10 เท่าเชียวนะ ซึ่งสารตัวulนสารขึ้นต้นของวิตา.rsjnมิน ซึ่ส่วนขายส่งพริกไทยดำเเคปซูลช่วยบำรุงulช่วยทำนุบำรุงสายi;ตาได้อย่างดี รวมทั้io;งยังพริกไทยดำราคาถูกulทำหน้าที่เสมือนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

Tags : ขายส่งพริกไทยดำ

9

ขายยากษัยเส้น กระท้อน ผลไม้รสอร่อยตามฤดูกาลghiulio' ที่ไม่เพียงสะดุด8ตาในเรื่y;-'-=องของรส แต่คุณประโยชน์ของกระท้อนยังejk97lytklสะดุดตาจนกระทั่งน่าลอง ถ้าเกิดเอ๋ยถึงtrlko0;8ลไม้ที่ได้รับความนิยมในเรื่องจำหน่ายยากษัยเส้นรสที่อร่อย แถมยังสามารถy8;'0'นำไปกินได้มาk89l8lกมายต้นแบบ y7หนึ่งในนั้นจะต้องเป็นกejท้อน8yl;9;rอย่าlงแน่แท้ ด้วยเหตุว่ากระท้อนเป็trkนผลไม้ที่ถูกปา90rkกถูกอกถูกใจใครๆ8l;จำนวนมาก วันนี้พวกเรา;ก็เลยขอนำวิชาคulioวามรู้ดีๆที่เกี่ยวกับผลไม้จำพวกนี้มาk9ฝากกัน บอกไ86lด้เลยว่ากระท้อนไม่ได้มีดีเพียงแ8ค่รสชาติอร่อย แต่ว่ายังช่วยทำนุ;;l8บำรุงสุขภาพขายยากษัยเส้น และป้องกันภัยสุขภาพได้อีกหลายชนิดเลยล่ะจ้ะกระท้897kอ7น  กระท้อน (Santol) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. ส่วนภาษาอังกฤษคือ Santol คือผลไม้ที่มีต้นกำเนิดในแถบอินโด98จีน โดยในแต่ละประเทศมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นที่rต่างกัน ในส่วนของประเทศไทย ภาคอีสfiugานเรียกกระท้อนว่า มะต้อง หรือหมากต้อง ภาคเหนือเรียก มะต้อง หรือ มะติ๋น uส่วนภาษาใต้เรียกผลไม้จำพวกนี้ว่า เตียน ล่อyu;pน สะท้อน สตียา สะตู สะโต คือผลy;poไม้ที่อยู่ส9i';p'กุลเดียวกับผลลางสาu'ดรวมทั้งทดลองกอง มีทั้งสิ้น 4 สายพัdนธุ์ตัวอย่างเช่น ขายยากษัยเส้นกระท้io;อนจำพวกปุยฝ้าย กระท้อนชนิดอีล่า กระท้อนประเภททับทิม แล้วก็กระท้อนชนิดนิ่มนวล

Tags : ขายยากษัยเส้น,ขายยากษัยเส้น

10

ขายขมิ้นชัน กระบกเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เจ.jอj,มีการกระจัดกระจายชนิด อยู่ในประเทศอินเดียมาจนกระทั่งประเทศlkol,fnrอินโดนีเซีย ตามป่าดงดิบแล้ง ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่าrfmuyjk,เต็ง รวมทั้งดงหญ้า จำหน่ายขมิ้นชันที่มีความสูงo.g,i.oกว่าระดับน้ำทะเลประม,jk.ioาณo oul100-300 เมตร สำหรับในปรioเทilศไทยเจอมีการกระioจัดกระจายประเภทอยู่ทั่วทุกภาค.oลักษณะทางวิชาพฤกษศา.oสตร์ลำต้นกระบกมีลำต้นลักk/f.iomgj,hษณะเปลาตรk/.ง มีทรงพุ่มไม้ulกลมแน่นทึบ มีควulามสูงราว 10-30 เมตร เoiปลืfอ.i.i.กลำต้นค่อนข้างจะเรียบ เป็นสีเทาอมน้ำตาล บริเวณโคนต้นมีลักษณะเป็นพูพอนใบลัi.i.i.o.กษณะขอioulงulบเป็นรูปทรงไข่ รูปรี รูปขอบขนาน /io/หรือioรูปใบหอกu สีเขียวเ..ข้ม มักออกเรียงสลับกันเป็il.op/fmนใบเดี่ยว ผิวใบหgmนาแลj.,dmiulะก็เกลี้ยง โค.j.นใบมนแหลkklมหopรือเว้านิดหน่อย จำหน่ายขมิ้นชันปลายใบสuyอบเรียวมีติ่งเล็กน้อยiuol ขอบของใบdrdnjhymfjkulเรียบ มีเส้นกิ้dmtuiงก้านขายขมิ้นชันใบราว 8-14 คู่ มีหูใบห่อหุ้มเป็นรูปฝักดาiolบเรียวioโค้ง ขนาดความกiolว้าilงkio,iuol.i.ของใบมีราว 2-9 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-20 เซนติdmu.i.เมตรดอกกระบu.lกมักopออกดอกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายกิ่ง u,jh,ความยาวของช่อมีhhh.klปlioระมาณ 5-15,hj เซนติtเมตร มีกลีบดอpou/;กไม้รูuปไข่หรือรูปขi.o.i./อบlioขนานสีขาวอมเขียวปริมาณ 5oi; กลีบ ปลioา;op;ยกลีบม้วนออก มีกdnyu.lk.ลีo/op/บเลี้ยงรูปขอบขนานปริมาณ 5 กลีบ ยาวประมาณ.kl 1h-2 มม. กลีบเลี้ยงจะสั้นกว่ากลีบดอกขายขมิ้นชันราวkmi 3 เท่า มีก้านเกสรตัวผู้ yt10 อัน ก้านเกสรเพศเมีย 1 อัน ก้านดอกยาวประeมาณ 1hytejr มิลลิเมตร มักผลิjjkyuดอกในตอนม.ค.-เดือนมีนาคม

Tags : ขายขมิ้นชัน,ขายขมิ้นชัน

11

ตะไคร้ ดอกอัญชันเป็นอีกทั้งดอกไม้และก็สมุนไพรไทยที่คนไทยคุ้นเคยกันมานาน ซึ่งโดยส่วนมากแล้วพวกเราจะรู้จักสรรพคุณของดอกอัญชันในด้านการช่tyjyukyukวยทำให้ergrthคิ้วดกดำ แล้วก็สาuilio;iio;มuiารถคั้นน้ำio;ดอuilกอัญชันมาทำio;io;idjhtyเป็นน้ำสมุนไjtyjtyjyukyพรหuillรือตะไคร้ ของหวuiluilานต่างๆuilได้อีกเยอะมาtyjyjyukyukyuก แม้กระนั้นในวันนี้ahrthrtกระปุกดอทiluคอมจะขอilเสนอดอกอัญiluนในอีกมุมมองว่า สมุนuilไพรuilดอกอัulญชันแก้โรคอะไรได้บ้าง ซึ่งyukyuktyjtyjyukจะไล่djyรียงจาlกuข้อuilลที่จะทำyukshrjtyjให้ทุกคนได้ทราบจักกับสมุนไพรดอกอัkyukyukyชันมากtyjยิ่งขึ้ktjytนกันก่อuiluiluiนดอกอัญชัน กับภูมิหลังอัญชัน มีชื่uiluilอภาษาอังกuilฤษว่า Butterfly pea, Blue peuia, uiluหรือ Asian pigeonwings ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ของดkyukyukอกอัญชันก็อ Clitoria ternatea L. โดยดอกอัญkyuชันเป็yนพืชล้มลุก จัดอยู่ในตระกูล Leguminosluiliae เป็นพืชที่มีต้นกำเนิkyukkyukuyuดอยู่ในyukประเทศแyukถบอเมริกาใyuต้ รวมทั้งโดยukyukyuทั่วไปจะนิยมนำมาปลูกดอกอัญชันในเขตร้อน ตะไคร้  ลักษณะต้yukyukykนอัญชันkyuเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก ใบเป็นใบประกอบ ดอกอัญชันเป็นดอกyukโดดเดี่ยว มีสีน้ำเงิuiluiนเข้มหรือukสีน้ำเงินอมม่วง และสีขาว ดอกชั้นในแบ่งเkyuป็น 5 กลีบ กลีบนอกthrtjมีrสีเขียว ส่งผลเป็นฝัก ลัytjkกษณjytkyukะแบนคล้ายฝักถั่kyuว ขนาดยาวราuวๆ 5-10 เซนuilติเมluiตร ดอกอัญชันมีชื่อเรียกตามท้องถื่นที่ต่างๆนาๆ อาทิเช่น ในภาคเหนือจะเรียกดอกkyuญkyชันว่luiา เอื้องชัน แต่ในจัkyuyuงหวัดเชียงใหม่จะukเรียกว่าแดงชัukyyน  ทำควerhtjามรู้จัuilกดอกอัญyyukชันerghกันuiluilไปแล้ว ครั้งyukนี้เรามาดูกันค่ะว่าrf สมุนyuไพรดอกอัyukญuillชันแก้โรคอluiะไรได้บ้าง ว่าแล้kyuวก็มาเริ่มกันเลuiยสมุนไพรดอกอัญชัluiนแก้โรคอะไรได้บ้าง1. แก้ผมuilร่วงดอกอัญชัน  uiuilดอกอัญชันมีสerhrtารแอนโทไซยานินซึ่งมีคุณลักษณะเพิ่มyuการไหลเวียนkyukuiluiuilของเลือดuilการuiไหลเวียนของyukโjtyjลหิjytตในหลอดyukyuลืrthtkylkuiliulอดเล็กๆขrthงร่างกาย ตะไคร้ ตัhrthวอย่างเช่น เส้นโuilลหิตส่วนปลาย ทำใluiห้tyjtyเลือดไปเลี้luiยงรากผjtyjมก้าวหน้jytายิ่งขึ้น แก้อากาtyรผjtyมหล่นได้ดิบได้ดีในระดับหนึ่ง โiuluilดuiluilแkyukม้จะใช้ดอกอัญชันแก้yukผมร่วง ก็สาjtyมารถjtrthyกินดrthอกเบี้ยอัญชันจิ้มน้ำพริก yukกิjtyนเป็rtนอาหารkyytจำพวกอื่นๆหรืjtyjtyjอจะตำดอกอัญชันราว 1 หยิบมือ แล้วนำมาผสมกับgrtjhyjthน้ำluilกิน กรองเอาแeheต่kyukjtyน้ำดอกอัญชันมาหมักผมuilทิ้งเอาไว้ราว 15-20 นาที แล้วสระiuluilผมตามเดิมก็ได้2. แก้อาการตาฝ้าฟhrtาง luiliulเพิ่rtrtมประสิทธิภาพในการมองuiluilเห็น  สuiluilาyukรแkyอนโทไซยานินในดyukอกอัญชันสามารถช่วยบรรเทาตะไคร้ อาการที่เกี่ยวกัuiluiluiyukบyukปัญหาสุขภาพ|ปัญหาด้านสุขภluiuiาพ|ปัtyjyukญหาเกี่ยวกับสุขภาพ}ดวuilงตา ดังเช่นว่า อาการตาฝ้าฟาง ตาerhเสื่อมจาyukyuกโรคเบาหวาน โรคuliต้อkuluiliหิน แyukละโรคต้อกระจกได้ เนื่องมาจากสารตัวyukที่มีkyukอยู่ในพืชที่มีสีม่kyuวง สีแดง หรือสีน้ำเงิน มีส่วนช่วyuยกระตุ้yukนกาuilไuilหลเวียนของเส้นukyเลือดขyuนาดเล็กในดวงตา ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นthjrสำหรับการมองเyukห็นให้พวกเราได้3. แก้อาการของกินเป็นพิษ

12

ขายกวาวเครือขาวรายการอาหารถั่วดำเป็นของหวานที่พวกเรารู้จักกันดี เพราะถั่วดำทำอะไulรก็อร่อย ไม่ว่าจะเป็นขนมไทยtkukiulโบราณๆอululย่างข้าวเหนียวเปียกถั่วดำ ถั่วop;oมุดน้ำกะทิ หululrkuiรือข้ามทulวีปไปอีก';op'นิดเป็นบulราวนี่ถั่วดำ oi;เห็นได้ชัดว่าถั่o'/วtgfkiuเป็นเมล็ดพืชluluที่กินง่luายจริงๆขายส่งกวาวเครือขาวเเคปซูลแต่ว่านอกเหนือจากกวาวเครือขาวราคาถูกผลดีในด้ulาulนความอร่อยที่rukyflio;นานัปการulนานาประกululรแล้ว ทราบไหมคะulว่lulาประโยชน์ต่างๆที่yluได้รับจากถั่วดำก็เด็o'ดดวงกวาวเครือขาวราคาถูกไม่เบาo'เi;ชียวล่ะ โดยยิ่งไปกoว่านั้นกวาวเครือขาวราคาถูกคุณประโยช563น์ในi;iการop'ต่อต้านมะเร็งประโยช์จากถั่453วดำ มp['ากมายio;ล้ำไป543ด้วยสรรพคุณขายส่งกวาวเครือขาวเเคปซูลดีๆ1. ปรับสมดุลระบบทางเดิi;นอาหาร แล้วก็น้ำตาลในเลื43อด  pจากที่'i'มีความเห็นว่าio;ถั่วดำเป็นแหล่งโปรตีน เ685ส้นใยอาหาร รวมทั้ง43ธาตุต่าi;งๆที่ดีหลาi;ยi;อย่าง ถั่วดำจึงมีสรรพคุณช่วยทำใiofrห้ปรับสมดุลให้ระบบทางเดินอo;าหารทำงานได้ดี tkแล้วก็ylยังช่วยสร้างสมดุลflkuiระดับน้ำตาลyuloi;lio;ในเลือด ไulม่ให้เพิ่มหรือน้อยลงอย่างรulวดเร็วด้วย2. เป็นอาหารต้านio;านมะเร็งi;รังไข่ด้วยคุluณประโยชน์ของถั่วดำที่ช่วยบำรุงรักษาสุขภาพม้าม ขับความชื้นนร่างกาย บำรุงพลังส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยทำให้ระบบลักษณะการทำงานของร่างกาย โดยยิ่งไ;i;i;ปกว่านั้นระบบภูมิคุ้มกันปฏิบัติงานได้อย่างเต็มคุณภ;lyoi;i;i;าพกวาวเครือขาวราคาถูก เป็นกำแพงคุ้มครองปกป้องเy;;ซลล์ร้ายได้ทางหนึ่io;io;ง อีกด้วยสรรพคุณช่วยทำpo'p['ให้ฮอร์โมนภายในร่างกายrkl ถั่วดำขายส่งกวาวเครือขาวเเคปซูลจึงมีส่วนช่วยลดความเ453สี่ยงโรคมะเร็งรังไข่ อันมีเหตุมาจา;io;กความไม่ปio;กติขo;อง;tgloi;opฮอร์โมนภายo;ในร่างกายได้นั่นเ45345งop'  นอกเหนือจากถั่วดำจะเป็io;นi;อาหารต่อต้io;านโรคมะเร็yulรังไข่แล้ว ยังมีคุo;oณประโยชน์ช่วย'o'pต้านทานโรคมะi;tkyloเร็งประเภทอื่นๆได้อี453กด้วย ขายส่งกวาวเครือขาวเเคปซูลเหตุเพร345าะกวาวเครือขาวราคาถูกในเปลือกถั่วi;'op'54345oดำเป็นแหล่ง;สop';ะสมylสารฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิio;i;ดหนึ่งul โดยมีงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยขายส่งกวาวเครือขาวเเคปซูลพบว่า สารฟลาโวนอยด์ที่เจอในเปลือกถั่วดำมีอยู่ถึง 8 ชนิดด้วยกัน กวาวเครือขาวราคาถูกก็เลยช่วยคุ้มครองเซลล์ภายในร่างกายจากการกลายพันuilธุ์เป็43นเซลล์ร้ายo'ได้ ดังนี้ยังมีงาlulนค้นคว้าขายส่งกวาวเครือขาวเเคปซูลจาก Michigaluln St36ate Universiulty ที่ulให้หนูทดลองขายส่งกวาวเครือขาวเเคปซูลกินถั่วดำแล้วพบว่า หนูทดลองมีความเสี่ยงกวาวเครือขาวราคาถูกโรคมะเร็งลำไส้ลดน้อยลงราว 44-75% ขึ้นกับ{ปริมาณ|จำนวนulถั่วดำที่รับประทานเululข้าไป และยังulพบว่าหนูทดลองที่รับปร63ะทานถั่วดำอย่างสม่ำเสมอมีปริมาณไขมันภายในร่ulางกายลดน้อยลงด้วยul

Tags : ขายส่งกวาวเครือขาว,กวาวเครือขาวราคาถูก

13

สมุนไพรฟันปลา
ฟันปลา Litsea umbellate Merr.
บางถิ่นเรียกว่า ฟันปลา เศร้าใจ (จังหวัดปราจีนบุรี) เมนตรือ (เขมร-จันทบุรี) สะเตื้อ (จังหวัดตราด)
       ไม้ต้น ขนาดเล็ก หรือไม้พุ่ม สูง 3-10 มัธยม ตามแขนงมีขนสีน้ำตาล ใบ ลำพังออกเรียงสลับ หรือเรียงเวียนห่างๆรูปรี หรือ มีขนาดค่อนข้างเล็ก กว้าง 4-10 เซนติเมตร ยาว 7.5-23 ซม. ปลายใบแหลม หรือมน โคนใบแหลมขอบใบเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ข้างบนสีเขียวเข้มเป็นเงา มีขนเฉพาะตามเส้นกลางใบแล้วก็เส้นกิ้งก้านใบ ด้านล่างเป็นคราบขาว มีขน เส้นใบมี 6-10 คู่ ด้านล่างเห็นชัดกว่าข้างบน ก้านใบยาว 6-12 มม. มี ดอก ออกเป็นช่อ เป็นกลุ่มตามง่ามใบ ก้านช่อยาว 2-5 มิลลิเมตร ช่อดอกมีขนปกคลุมหนาแน่น สมุนไพร กลีบรวมเชื่อมชิดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 4-6 กลีบ ทั้งถ้วยและกลีบติดทนจนกระทั่งเป็นผล ผล รูปไข่หรือค่อนข้างกลม ปลายมีติ่งแหลม โคนมีชั้นของกลีบรวมรองรับอยู่ ขอบกลีบรวมมีขน

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นในป่าดิบ เจอทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และทางภาคใต้ของไทย
คุณประโยชน์ : ต้น เปลือกต้นเจอ alkaloid ใบ ตำเป็นยาพอกฝี

14

พญายอ
พญายอเป็นไม้พุ่งปนเลื้อย เถาและก็ใบมีสีเขียวใบไม้ไม่มีหนาม ใบยาวเรียวปลายแหลม ออกตรงข้ามเป็นคู่ ดอกออกเป็นช่อ อยู่ที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมี 3-6 ดอก กลีบดอกไม้เป็นดอกปลายแยกสีแดงอมส้ม
พญายอขึ้นได้งามในดินที่บริบูรณ์ แสงแดดปานกลาง พบได้ทั่วไปตามป่าในประเทศไทย หรือปลูกกันตามบ้าน ปลูกโดยใช้ลำต้นปักชำ เป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ไม่ยาก ตัดกิ่งออกมาซัก 2-3 คืบ ปักขำให้รากออกมาดีแล้วก็ย้ายไปปลูกเอาไว้ในแปลง ดูแลเสมือน พืชไม้ทั่วๆไป
ใบ เป็นยา ให้เก็บขนาดกึ่งกลางที่สมบูรณ์ ไม่แก่หรือไม่อ่อนจนกระทั่งเกินความจำเป็น ใบของพญายอสามารถลดอาการักเสบของหูได้ดี โดยเฉพาะส่วนที่สกัดด้วยสารละลาย “บิวทานอล” สกุลสถิต ฉั่วกุล และแผนกได้เรียนรู้พบว่าสารสำคัญตัวหนึ่งเป็น “เฟลโอ้อวดนนอยต์” ส่วนด้านที่มีการต่อต้านพิษงูยังไม่ชัดแจ้ง แม้กระนั้นปลอดภัยพอที่จะใช้
ใบพญายอรักษาอาการอักเสบเฉพาะที่ (ปวด, บวม, แดง ร้อนแม้กระนั้นไม่มีไข้) จากแมลงที่มีพิษกัดต่อย อาทิเช่น ตะขาบ แมงป่อง ผึ้ง ต่อ แตน รักษาโดยการเอาใบสดจากพญายอนี้มาสัก 10-15 ใบ (มากน้อยตามบริเวณที่เป็น) ล้างให้สะอาด ใส่ลงในครกตำยา ตำอย่างระมัดระวัง เพิ่มแอลกอฮอล์พอเพียงชุ่มยา ตั้งทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ หมั่นคนยาแต่ละวัน กรองน้ำยา ใช้น้ำ และก็กากทาบรอบๆที่เจ็บปวดบวม หรือที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย
พญายอ หรือ เสมหะพังพอน เนื่องจากเสมหะพังพอนมีตลอดตัวผู้ละตัวเมีย แม้กระนั้นตัวผู้ไม่นิยมนำมาใช้เนื่องจากมีฤทธิ์อ่อน รวมทั้งเพื่อไม่ให้งงงันก็เลยเรียกเสมหะพังพอนตัวเมียว่า "พญายอ" ส่วนใหญ่เอามาทำเป็นยาสมุนไพรไทยจัดอยู่ในกลุ่มพืชถอนพิษ  “พญายอ” เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาทารักษาข้างนอก มีคุณประโยชน์บรรเทาการอักเสบของผิวหนังได้ดี  มีฤทธิ์ลดการอักเสบ มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัส
คุณสมบัติของผงพญายอในการบำรุงผิวพรรณ
- ใช้แก้สิวเม็ดผดผื่นคัน ด้วยการนำมาดองกับสุรา แล้วผสมดินสอพองใช้ทาแก้สิวแล้วก็เม็ดผื่นผื่นคัน
- ใช้แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ผสมกับเหล้าใช้เป็นยาแก้ผื่นคัน ไฟลามทุ่ง ลมพิษ แผลไฟลุกน้ำร้อนลวก
- ใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก พญายอมีสรรพคุณช่วยดับพิษร้อนได้ดิบได้ดี
- อีกแบบเรียนกล่าวว่านอกเหนือจากการที่จะใช้รักษาแผลไฟลุกน้ำร้อนลวกได้แล้ว ยังช่วยรักษาแผลเปื่อยยุ่ยเพราะว่าถูกแมงกะพรุนไฟ แผลสุนัขกัด แล้วก็แผลที่เกิดจากการเช็ดกกรดได้อีกด้วย
- ใช้รักษาแผลน้ำเหลืองเสีย นำมาพอก จะรู้สึกเย็นๆซึ่งยาจะช่วยดูดน้ำเหลืองได้ดี ทำให้แผลแห้งไว
- ใช้แก้ฝี ด้วยการผสมกับเกลือและก็เหล้า ใช้พอกรอบๆที่เป็น เปลี่ยนยาทุกเช้าตรู่และเย็น
- ใช้เป็นยาขับพิษ ถอนพิษ โดยเฉพาะพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย ยกตัวอย่างเช่น งู ตะขาบ แมงป่อง มด ยุง อื่นๆอีกมากมาย
- พญายอ ใช้รักษาอาการอักเสบ รักษาแผลร้อนในปาก แก้เริม (แผลผิวหนังจำพวกเริม) อีสุกอีใส แก้งูสวัด ไฟลามทุ่ง และก็ใช้เป็นยาถอนพิษต่างๆเอาน้ำมาดื่มหรือเอาน้ำมาทาแผลและก็เอากากพอกบริเวณแผล
- มีฤทธิ์แก้อาการแพ้ ลดการอักเสบ สามารถลดการอักเสบเรื้อรังได้
- มีฤทธิ์ลดความเจ็บปวด ช่วยลดอาการปวด
- มีฤทธิ์ต่อต้านไวรัสได้ดิบได้ดีและไม่เป็นพิษต่อเซลล์

ขั้นตอนการพอกขัดผิวด้วยผงพญายอ

  • ทำความสะอาดผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าและถูเครื่องสำอางให้สะอาดก่อนแนวทางการขัดพอกผิว
  • ใช้ผสมกับน้ำที่สะอาด (หรือ ผงสมุนไพรอื่นๆน้ำผึ้ง น้ำนม หรือโยเกิร์ต เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น)
  • สามารถใช้พอกหรือขัดได้ผิวหน้าแล้วก็ผิวกาย บ่อยๆ สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง


     - สำหรับผิวหน้า พญายอหากเป็นสิวอักเสบ ห้าม ขัดโดยเด็ดขาด ให้ใช้เป็นการพอกผิวแทน เพื่อไม่ให้เชื้อสิวลุกลามไปทั่วใบหน้า และเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผิวหน้ามากจนเกินไป พอกทิ้งไว้ราว 15 นาที
     - ถ้าหากใช้ขัด (สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสิว แล้วก็ผิวกาย) ให้ขัดให้เบาไม้เบามือที่สุด ราวเพียงแค่คลำบากบั่นจะไม่ให้นิ้วโดนผิวหน้าเลย ห้ามกดแรงลงบนนิ้วขณะขัด และก็ให้ขัดแค่ 5 นาทีก็พอเพียงที่สารสำคัญจะออกฤทธิ์แล้ว เมื่อครบ 5 นาทีให้พอกทิ้งเอาไว้จนถึงแห้ง (บางทีอาจใช้ช่วงเวลาพอกทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที)Tip  เพื่อการบำรุงที่เพิ่มขึ้น เมื่อพอกหรือขัดผิวด้วยผงสมุนไพรแล้ว ให้เอาน้ำผึ้งผสมน้ำเปล่าธรรมดาในอัตราส่วน 1 ช้อนชาเสมอกัน ทาให้ทั่วผิวหน้า แล้วนวดวนเบาๆทั่วใบหน้าสักน้อย ทิ้งน้ำผึ้งไว้ 10 นาที ก็ล้างออก เพื่อเป็นการคืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิว อีกทั้งช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มและกระจ่างขาวสวยใส มองอ่อนกว่าวัยยิ่งขึ้น http://www.disthai.com/

Tags : สมุนไพรเสลดพังพอน (พญายอ)

15

เหงือกปลาหมอ
รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากโรคเกลื้อน
ชื่ออื่น : แก้มแพทย์ แก้มแพทย์เล จะเกร็ง นางเกร็ง อีเกร็ง เหงือกปลาหมอน้ำเงิน
ในหนังสือเรียนยาไทยบอกว่า เหงือกปลาหมอสามารถแก้โรคผิวหนังได้ทุกชนิด
ในเมื่อเหงือกปลาหมอมีสรรพคุณเด่นแก้น้ำเหลืองเสียได้ โรคผิวหนังต่างๆแม้แต่ โรคอีสุกอีใส ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสก็จะลดลงลง
สมุนไพร เหงือกปลาแพทย์เป็นไม้พุ่มที่มีขนาดกลางๆสูงโดยประมาณ 1-2 เมตร ส่วนของลำต้นและก็ใบจะมีหนามมีหนาม ใบหนามแข็งและมีขอบเว้าหนามแหลมใบออกเป็นคู้ตรงกันข้ามกัน ส่วนของดอกจะออกเป็นช่อตามยอด กลีบดอกไม้จะมีสีขาอมม่วง มี 4 กลีบแยกจากกันผลเป็นฝักสีน้ำตาล มี เมล็ด จะสามารถพบได้บ่อยตามชายน้ำ ริมฝั่งลำคลองรอบๆปากแม่น้ำ
ในกรณีโรคผิวหนังพุพองจากเชื้อไวรัสโรคภูมิคุมกันบกพร่อง แม้ว่าจะรุนแรงกว่าโรคผิวหนังทั่วไป แม้กระนั้นเมื่อใช้เหงือกปลาหมอเป็นยารับประทานและต้มน้ำอาบต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานกว่า 3 ข้างขึ้นไป แผลพุพอง ก็จะเบาลงลงอย่างเห็นได้ชัด สำหรับคนไข้โรคผิวหนังด้วย
แนวทางปรุงยาและวิธีใช้ยาก็มีหลายวิธี คือ
แนวทางต้มยากินแล้วก็อาบ
เอาเหงือกปลาแพทย์สดหรือแห้งสับเป็นท่อนเล็กๆใส่เต็มขันขนาด 1 ลิตร ใส่น้ำ 4 ขัน ต้มยาให้เดือดนาน 10 นาที ตักน้ำยาขึ้นมา 1 แก้ว แบ่งไว้สำหรับดื่มกินขณะอุ่นๆครั้งละครึ่งแก้ว วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ก่อนกินอาหาร
ส่วนน้ำยาที่แบ่งไว้อาบนั้น จำต้องใช้อาบขณะน้ำยายังอุ่นอยู่ ก่อนอาบน้ำจำต้องชำระล้างร่างกายด้วยสบู่ให้สะอาดซะก่อน เมื่ออาบน้ำยาแล้ว ไม่ต้องอาบน้ำธรรมดาตามอีก อาบน้ำยาวันละ 2 ครั้ง รุ่งเช้า-เย็นครั้งละ 3-4 ขัน แต่ว่าถ้ามีเหงือกปลาหมอเยอะมากๆ อาจจะต้มยาเพื่อแช่ทั้งตัวในอ่างก็ยิ่งดี
วิธีการทำเป็นยาลูกกลอน
นำเหงือกปลาหมออีกทั้ง 5 หนตากแห้งมาบดเป็นผุยผงละเอียด 2 ส่วน ผสมน้ำผึ้งแท้ 1 ส่วน ปั้นเป็นเม็ดลูกกลอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เด็กบางครั้งอาจจะรับประทานทีละ 1 เม็ดหรือครึ่งเม็ดตามขนาดอายุและน้ำหนัก กินวันละ 2 ครั้ง ก่อนกินอาหาร ตอนเช้า-เย็น รับประทานไปเรื่อยจนกว่าจะหาย แม้กระนั้นถ้าหากเป็นโรคผิวหนังจากภูมิคุ้มกันผิดพลาดก็จำเป็นต้องกินตลอดกาล

กระบวนการทำเป็นแคปซูล
นำผงเหงือกปลาหมอที่ผ่านการบินเป็นผงละเอียดเสมือนแป้งใส่แคปซูลขนาด 250 มิลลิกรัม คนแก่กินครั้งละ 2 แคปซูลวันละ 2-3 เวลาก่อนกินอาหาร เด็กน้อยลงตามส่วน
เหงือกปลาหมอมีสรรพคุณมากไม่น้อยเลยทีเดียว เป็นต้นว่า
-ราก มีสรรพคุณในการแก้โรคหืด อัมพาต แก้ไอ และใช้ขับเสมหะ
-ต้น มีสรรพคุณรักษาโรคหลายชนิด โดยใช้ต้นตำผสมน้ำดื่มรักษาวัณโรค อาการผอมแห้งแรงน้อย ถ้าหากใช้ทาก็ช่วยแก้โรคเหน็บชาได้
-ลำต้น ไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆก็จะได้คุณประโยชน์ทางยาไม่เหมือนกันออกไปอีก
-ทั้งต้นรวมรากต้มอาบแก้พิษไข้ต้นลม แก้โรคผิวหนังทุกประเภท
-ทั้งต้นสดตำพอกปิดหัวฝีแผลเรื้อรังถอนพิษ ต้มรับประทานแก้พิษโรคฝีดาษ ฝีทั้งมวล ผลกินเป็นยาขับโลหิตรอบเดือน นอกนั้น ถ้าตาเจ็บ ตาแดง เอา
"เหงือกปลาหมอ" ต้นตำกับขิงคั้นเอาน้ำหยอดตาหาย เป็นเหน็บชา ชาหมดทั้งตัว
- ต้นตำทาบริเวณที่เป็นจะดีขึ้น
- ตำเอาน้ำดื่มกากพอก งูกัด
- ต้นกับขมิ้นอ้อยตำทาป็นฝีฟกบวม เป็นริดสีดวงทวาร
- ต้นตำกับขิงกิน โรคเรื้อน โรคกุฏฐัง เป็นไข้จับสั่น
- อีกทั้งต้นตำใบส้มป่อยต้มดื่ม เจ็บหลัง เจ็บเอว
- "เหงือกปลาหมอ" กับชะเอมเทศตำผงละลายน้ำผึ้งปั้นเป็นก้อนรับประทาน ริดสีดวงแห้ง
ในท้อง ผอมแห้งแรงน้อยเหลืองหมดทั้งตัว กินทุกเมื่อเชื่อวัน
- "เหงือกปลาหมอ" กับเปลือกมะรุมเท่ากันใส่หม้อ เกลือหน่อยเดียว หมาก 3 คำ เบี้ย 3 ตัว วางบนปากหม้อ ใช้ฟืน 30 ท่อน ต้มกับน้ำจนถึงเดือดให้งวดก็เลยชูลง กลั้นหายใจกินขณะอุ่นจนหมด เป็นริดสีดวง มือตายตีนตาย ร้อนหมดทั้งตัว วิงเวียน ตามัว เจ็บระบมตลอดตัว ตัวแห้ง จะหายได้
- "เหงือกปลาแพทย์" ทั้งยัง 5 รวมราก กับ อาหารมื้อเย็นเหนือ อาหารเย็นใต้ ปริมาณเสมอกัน กะตามต้องการ ต้มกับน้ำกระทั่งเดือดดื่มขณะอุ่นทีละ 1 แก้ว 3 เวลา เช้า ช่วงเวลากลางวัน เย็น ต้มดื่มปอดเริ่มมีปัญหาเป็นฝ้าจะอาการดีขึ้น ไปให้แพทย์เอกซเรย์ปอดไม่เป็นฝ้าอีกหยุดต้มกินได้เลย แล้วก็ต้องระวังอย่าให้เป็นอีก
ยาอายุวรรฒนะ
- "เหงือกปลาแพทย์" 2 ส่วน พริกไทย 1 ส่วน ทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งปั้นรับประทานวันแล้ววันเล่า
กินได้ 1 เดือน ไม่มีโรค ปัญญาดี
กินได้ 2 เดือน ผิวหนังเต่งตึง
กินได้ 3 เดือน โรคริดสีดวงทุกชนิดหาย
กินได้ 4 เดือน แก้ลม 12 พวก หูไว
กินได้ 5 เดือน หมดโรค
กินได้ 6 เดือน เดินไม่เคยทราบอิดโรย
กินได้ 7 เดือน ผิวงาม
กินได้ 8 เดือน เสียงไพเราะเพราะพริ้ง
กินได้ 9 เดือน หนังเหนียว
-"เหงือกปลาหมอ" 1 ส่วน ดีปลี 1 ส่วน ทำผงชงรับประทานกับน้ำร้อนถ้าหากผิวแตกหมดทั้งตัวหายได้ ทั้งหมดที่บอกเป็นหนังสือเรียนยาโบราณ ไม่เชื่อก็ไม่ควรดูถูกดูแคลน ทราบไว้เป็นวิชา http://www.disthai.com/

หน้า: [1] 2 3 ... 6